Ακύρωση εργασιών αποστολής/εκτύπωσης

Εάν πατήσετε  στον πίνακα ελέγχου ενώ εκτελείται μια εργασία αποστολής/εκτύπωσης και ενώ εμφανίζεται μια οθόνη που οδηγεί στη λειτουργία <Εργασίες Αποστολής>/<Εργασίες Εκτύπωσης>, διακόπτεται η τρέχουσα εργασία αποστολής/εκτύπωσης και εμφανίζεται η ένδειξη <Εργασίες Αποστολής>/<Εργασίες Εκτύπωσης>.
 
Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση και πατήστε <Άκυρο>.
Οθόνες που οδηγούν στη λειτουργία <Εργασίες Αποστολής>/<Εργασίες Εκτύπωσης>
Οθόνη <Αρχική>
Οθόνη <Εκτύπωση>
Επάνω οθόνες των λειτουργιών <ΈλεγχοςΚατάστ> (<Αντιγραφή/Εκτύπωση>, <Αποστολή>, <Λήψη>, <Αποθήκευση>, <Αναλώσιμα/Άλλα>)
Οθόνη <Visual Message Settings>
Εάν πατήσετε  στον πίνακα ελέγχου ενώ εκτελείται μια εργασία αποστολής/φαξ και εμφανίζεται η οθόνη <Φαξ>/<Σάρωση & Αποστολή>, εμφανίζεται μια αναδυόμενη οθόνη που ακυρώνει αμέσως την τρέχουσα εργασία. Όταν εκτελούνται πολλαπλές εργασίες, μπορείτε να ορίσετε ποια εργασία θα ακυρώσετε: την εργασία που ολοκληρώθηκε τελευταία ή την εργασία που βρίσκεται σε διαδικασία αποστολής. (<Εργασία που θα Ακυρωθεί Όταν Πατηθεί το Στοπ>)
Εάν υπάρχει μια εργασία που ξεκίνησε μετά το πάτημα του  στον πίνακα ελέγχου, η εργασία εκτελείται κανονικά.
Για οδηγίες σχετικά με την ακύρωση εργασιών από τον οθόνη <Αντιγραφή> ή την οθόνη <Φαξ>, δείτε την ενότητα Ακύρωση αντιγραφής ή Ακύρωση της Αποστολής Φαξ.
6W1U-031