Ακύρωση της Αποστολής Φαξ

Μπορείτε ν' ακυρώσετε τη σάρωση πρωτοτύπων ή την αποστολή φαξ κατά τη διάρκεια της αποστολής ή όταν βρίσκονται σε αναμονή για αποστολή.

Ακύρωση της σάρωσης πρωτοτύπων

1
Πατήστε <Άκυρο> στην οθόνη ή .
2
Πατήστε <Ναι>.
Η σάρωση πρωτοτύπων ακυρώθηκε.

Ακύρωση αποστολής φαξ κατά την αποστολή τους ή όταν βρίσκονται σε αναμονή για αποστολή

1
Πατήστε <Σε Έλεγχο Κατ.> στην οθόνη.
2
Πατήστε <Αποστολή> <Κατάστ. Εργασίας>.
3
Επιλέξτε <Φαξ>.
Εμφανίζεται η λίστα εργασιών που αποστέλλονται αυτήν τη στιγμή ή είναι σε αναμονή για αποστολή.
4
Επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε <Άκυρο>.
5
Πατήστε <Ναι>.
Η αποστολή φαξ ακυρώθηκε.
Άμεση ακύρωση εργασίας που αποστέλλεται
Εάν πατήσετε στον πίνακα ελέγχου για να ακυρώσετε μια εργασία φαξ κατά την αποστολή της, θα εμφανιστεί το μήνυμα <Ακύρωση της ακόλουθης εργασίας Αποστολής;>. Πατήστε <Ναι> για ακύρωση της αποστολής φαξ.
Μπορείτε να επιλέξετε <Πιο Πρόσφατη Εισερχόμενη Εργασία> ή <Αποστελλόμενη Εργασία> για να επιλέξετε την εργασία προς ακύρωση. <Εργασία που θα Ακυρωθεί Όταν Πατηθεί το Στοπ>
Πατήστε όταν υπάρχουν πολλαπλές εργασίες αποστολής, για να εμφανίσετε την οθόνη επιλογής εργασίας αποστολής προς ακύρωση. Εάν δεν εμφανίζεται η εργασία αποστολής που θέλετε να ακυρώσετε, πατήστε <Έλεγχος Άλλων Εργ.> για να εμφανίσετε την ένδειξη<Εργασίες Αποστολής>. Επιλέξτε την εργασία προς ακύρωση και πατήστε <Άκυρο>.
6W1U-04W