Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Αν η επιλογή <Προτερ.Ρυθμ.Πρ.Οδήγησης για Εργασίες σε Δίσκο ΠΧ> έχει οριστεί σε <On>, οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή έχουν προτεραιότητα όταν ο δίσκος πολλαπλών χρήσεων έχει καθοριστεί ως πηγή χαρτιού για εργασίες από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Ενδέχεται να προκύψει εμπλοκή χαρτιού ή άλλα προβλήματα εκτύπωσης εάν το μέγεθος και ο τύπος του χαρτιού που καθορίζεται στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν ταιριάζουν με εκείνα του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
1
Τοποθετήστε χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Εμφανίζεται η οθόνη για τον καθορισμό του μεγέθους και του τύπου χαρτιού.
2
Καθορίστε το μέγεθος χαρτιού.
Αν το εμφανιζόμενο μέγεθος χαρτιού είναι διαφορετικό από το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί, το χαρτί ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
Εάν πατήσετε <Αγαπημένο Χαρτί> και καταχωρήσετε σε πλήκτρα τα συχνά χρησιμοποιούμενα μεγέθη χαρτιού, μπορείτε να τα εμφανίζετε με το πάτημα ενός πλήκτρου. Καθορισμός συχνά χρησιμοποιούμενου μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Όταν τοποθετείτε χαρτί τυπικού μεγέθους
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού ειδικού μεγέθους
Όταν τοποθετείτε φακέλους
3
Πατήστε <Αλλαγή> στο <Τύπος Χαρτιού>.
4
Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και πατήστε <OK>.
Εάν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού, πατήστε <Λεπτομ. Ρυθμ.> για να επιλέξετε από τη λίστα.
Εάν ο τύπος του χαρτιού που τοποθετήσατε δεν περιλαμβάνεται στη οθόνη της λεπτομερούς διαδικασίας ρύθμισης, μπορείτε να τον καταχωρήσετε στη λίστα τύπων χαρτιού. Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
Ο τύπος χαρτιού φακέλου δεν μπορεί να επιλεγεί από την οθόνη λεπτομερειών του <Τύπος Χαρτιού>. Για να επιλέξετε τύπο χαρτιού φακέλου, καταχωρήστε τον τύπο χαρτιού στο <Αποθήκευση Αγαπημένου Χαρτιού (Δίσκος ΠΧ)> και, στη συνέχεια, πατήστε <Αγαπημένο Χαρτί> στο βήμα 2  και το κουμπί στο οποίο έχει καταχωρηθεί ο τύπος χαρτιού φακέλου  <OK>. Καθορισμός συχνά χρησιμοποιούμενου μεγέθους και τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
5
Πατήστε <OK>.
Εάν εμφανίζεται άλλη οθόνη πέραν της οθόνης για τον καθορισμό του μεγέθους και του τύπου χαρτιού.
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας προτρέπει να ρυθμίσετε τον οδηγό χαρτιού, ρυθμίστε ξανά το πλάτος του οδηγού χαρτιού και πατήστε <OK>.
6W1U-02A