Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού

Πρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού ώστε να αντιστοιχούν στο χαρτί που έχει τοποθετηθεί. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις χαρτιού όταν τοποθετείτε διαφορετικό χαρτί από αυτό που είναι ήδη τοποθετημένο.
Εάν η ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στο μέγεθος και τον τύπο του τοποθετημένου χαρτιού, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού ή σφάλμα εκτύπωσης.
6W1U-028