Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

1
Τοποθετήστε το χαρτί στο συρτάρι χαρτιού. Βασική μέθοδος τοποθέτησης χαρτιού
Εάν η επιλογή <Επιβεβ. κατά τη φόρτωση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού> έχει οριστεί σε <On>, θα εμφανιστεί η οθόνη <Ρυθμίσεις Χαρτιού> όταν το συρτάρι χαρτιού εισαχθεί στη συσκευή. <Επιβεβ. κατά τη φόρτωση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού>
Αν η επιλογή <Επιβεβ. κατά τη φόρτωση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού> έχει οριστεί στο <Off>, πατήστε   <Προτιμήσεις> <Ρυθμίσεις Χαρτιού>  <Ρυθμίσεις Χαρτιού> για να εμφανίσετε την οθόνη <Ρυθμίσεις Χαρτιού>.
2
Ελέγξτε το μέγεθος του χαρτιού που εμφανίζεται.
Οι πηγές χαρτιού εμφανίζονται με τα ακόλουθα εικονίδια, αντίστοιχα. Έχετε υπόψη ότι οι ενδείξεις πηγής χαρτιού διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές που έχουν εγκατασταθεί.
: Συρτάρι χαρτιού 1
: Συρτάρι χαρτιού 2
Αν το εμφανιζόμενο μέγεθος χαρτιού είναι διαφορετικό από το μέγεθος χαρτιού που έχει τοποθετηθεί, το χαρτί ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Τοποθετήστε ξανά το χαρτί.
3
Αν το μέγεθος / ο τύπος χαρτιού που εμφανίζεται είναι διαφορετικό από το μέγεθος/τύπο χαρτιού που έχει τοποθετηθεί, <Ρύθμιση>.
4
Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και πατήστε <Επόμενο>.
5
Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού και πατήστε <OK>.
Εάν δεν εμφανίζεται ο τύπος χαρτιού, πατήστε <Λεπτομ. Ρυθμ.> για να επιλέξετε από τη λίστα.
Εάν ο τύπος του χαρτιού που τοποθετήσατε δεν περιλαμβάνεται στη οθόνη της λεπτομερούς διαδικασίας ρύθμισης, μπορείτε να τον καταχωρήσετε στη λίστα τύπων χαρτιού. Ρυθμίσεις Διαχείρισης Τύπου Χαρτιού
6
Πατήστε <OK>.
6W1U-029