Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Η λειτουργία κατάστασης αναστολής λειτουργίας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας απενεργοποιώντας προσωρινά ορισμένες εσωτερικές διεργασίες της συσκευής. Μπορείτε να θέσετε την συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας πατώντας το πλήκτρο  στον πίνακα ελέγχου. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η οθόνη αφής σβήνει και το πλήκτρο ανάβει. Πίνακας Ελέγχου
Η συσκευή ενδέχεται να μην εισέλθει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας και τις ρυθμίσεις λειτουργίας της συσκευής.
Η ένδειξη Επεξεργασίας/Δεδομένων αναβοσβήνει ή ανάβει με πράσινο χρώμα ακόμη κι όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας.
Έξοδος από την Κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας
Η συσκευή εξέρχεται από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν εκτελείται μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:
Όταν έχετε πατήσει το  στον πίνακα ελέγχου*1
Όταν έχουν τοποθετηθεί πρωτότυπα στον τροφοδότη
Όταν ο τροφοδότης είναι ανοιχτός
Όταν το χαρτί έχει τοποθετηθεί/αφαιρεθεί από τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων*1
Όταν έχει ανοίξει/κλείσει ένα κάλυμμα στη συσκευή*1
*1 Ορισμένα μοντέλα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
Όταν θέλετε να ορίσετε τον χρόνο αυτόματης αναστολής λειτουργίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση <Χρόνος Αυτόματης Αναστολής Λειτουργίας> ώστε η συσκευή να εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν θέλετε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί προτού η συσκευή εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
Πατήστε   <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>  <Χρόνος Αυτόματης Αναστολής Λειτουργίας>   ή για να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί προτού η συσκευή εισέλθει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε  <OK>.
Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα κατά την οποία η συσκευή θα μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας κάθε ημέρα της εβδομάδας. <Εβδομαδιαίος Προγρ. Αυτ. Αναστολής Λ/γίας>
Κατανάλωση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής
Μπορείτε να καθορίσετε το ποσό της ενέργειας (ηλεκτρικού ρεύματος) που θα καταναλώνει η συσκευή όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διαμορφώσετε την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνετε στην κατάσταση αναστολής.
  <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Χρόνου/Ενέργειας>  ορίστε την επιλογή <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής> σε <Χαμηλή Τιμή> ή <Υψηλή Τιμή>.
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση ασύρματου LAN ακόμα και σε κατάσταση αναστολής
Για να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση ασύρματου LAN στην κατάσταση αναστολής, θέστε τη <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής> σε <Υψηλή Τιμή>.
6W1U-033