Έλεγχος Κατάστασης και Ημερολογίου για Εξερχόμενα και Εισερχόμενα Έγγραφα

Μπορείτε να ελέγξετε τις καταστάσεις και τα ημερολόγια επικοινωνίας για τα εξερχόμενα και τα εισερχόμενα έγγραφα.
Όταν χρησιμοποιείται η διαχείριση ατομικής πιστοποίησης, μπορείτε να περιορίσετε την πραγματοποίηση λειτουργιών από χρήστες σε εργασίες άλλων χρηστών, μέσω της οθόνης <ΈλεγχοςΚατάστ>. <Περιορισμός Πρόσβασης σε Εργασίες Άλλων Χρηστών>

Έλεγχος καταστάσεων για απεσταλμένα έγγραφα

1
Πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>.
2
Πατήστε <Αποστολή> <Κατάστ. Εργασίας>.
Για την εμφάνιση μόνο των εγγράφων φαξ, επιλέξτε <Φαξ> από την αναδιπλούμενη λίστα επάνω δεξιά της οθόνης
3
Ελέγξτε τις καταστάσεις.
Επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Λεπτομέρειες>, έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των λεπτομερών πληροφοριών, όπως τους προορισμούς και τον αριθμό σελίδων.
Επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Άκυρο,> έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της αποστολής. Δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλές εργασίες και να τις ακυρώσετε όλες μαζί. Επιλέξτε και ακυρώστε κάθε εργασία ξεχωριστά.
Πατώντας <Λεπτομ>  <Επανάληψη Αποστολής> έχετε τη δυνατότητα επανάληψης της αποστολής των εγγράφων που έχει αποτύχει. Για να ορίσετε άλλον προορισμό, πατήστε <Αλλαγή Προορισμού>. Για έγγραφα με πολλαπλούς προορισμούς που ρυθμίστηκαν με την ίδια μέθοδο αποστολής, πατήστε <Λίστα Διανομής>, επιλέξτε έναν προορισμό και, στη συνέχεια, πατήστε <Επανάληψη Αποστολής> ή <Αλλαγή Προορισμού>.
Μπορείτε να ξαναστείλετε έγγραφα όταν το <Διαγραφή Αποτυχημένων Εργασιών ΑΠ> έχει ρυθμιστεί στο <Off> (<Διαγραφή Αποτυχημένων Εργασιών ΑΠ>). Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να ξαναστείλετε τα έγγραφα που απεστάλησαν με άμεση αποστολή/χειροκίνητη αποστολή/αποστολή φαξ στον υπολογιστή.
Μπορείτε να αλλάξετε τους προορισμούς των εγγράφων που έχουν οριστεί για αποστολή σε συγκεκριμένη ώρα καθώς και των εγγράφων, η αποστολή των οποίων απέτυχε. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τους προορισμούς εγγράφων με πολλαπλούς προορισμούς ή όταν η εισαγωγή νέου προορισμού είναι περιορισμένη (Περιορισμός Διαθέσιμων Προορισμών).
Ο προορισμός μπορεί να αλλάξει για μια εργασία που ακυρώνεται λόγω σφαλμάτων κατά τη μετάδοση ή μια εργασία που είναι σε αναμονή για αποστολή σε λειτουργία μεταχρονολογημένης αποστολής.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε πολλαπλούς προορισμούς ταυτόχρονα. Επίσης, δεν μπορείτε να αλλάξετε τους προορισμούς μιας ομάδας ταυτόχρονα.

Έλεγχος καταστάσεων για εισερχόμενα έγγραφα

1
Πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>.
2
Πατήστε <Λήψη>  <Κατάστ. Εργασίας>.
Για την εμφάνιση μόνο των εγγράφων φαξ, επιλέξτε <Φαξ> από την αναδιπλούμενη λίστα επάνω δεξιά της οθόνης
3
Ελέγξτε τις καταστάσεις,
Επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Λεπτομέρειες>, έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των λεπτομερών πληροφοριών, όπως το όνομα αποστολέα και τον αριθμό σελίδων.
Επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Άκυρο,> έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της λήψης. Δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλές εργασίες και να τις ακυρώσετε όλες μαζί. Επιλέξτε και ακυρώστε κάθε εργασία ξεχωριστά.
Εάν πατήσετε <Έλεγχος ΛΨ I-Φαξ>,η λήψη αρχίζει αν έχει ληφθεί ένα I-φαξ από τον διακομιστή POP. Μπορείτε να εμφανίσετε τη λειτουργία <Έλεγχος ΛΨ I-Φαξ> επιλέγοντας <Προώθηση> από την αναδιπλούμενη λίστα επάνω δεξιά της οθόνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία <Έλεγχος ΛΨ I-Φαξ>, ρυθμίστε το <POP> στο <On> στις ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> ώστε να μπορεί η συσκευή να λαμβάνει αρχεία μέσω POP. Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Μπορείτε να λαμβάνετε αυτόματα Ι-φαξ στις ακόλουθες περιπτώσεις: Ρύθμιση επικοινωνίας E-mail/I-Φαξ
Το <Διάστημα Ελέγχου POP> στις ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Επικοινωνίας> ορίζεται σε τιμή διαφορετική του '0'.
Τα I-φαξ παραλαμβάνονται με SMTP χωρίς να διέλθουν από διακομιστή.

Έλεγχος επιτυχούς αποστολής ή λήψης εγγράφων

1
Πατήστε <ΈλεγχοςΚατάστ>.
2
Πατήστε <Αποστολή> ή <Λήψη>  <Ημ/γιο Εργασιών>.
Για την εμφάνιση μόνο των εγγράφων φαξ, επιλέξτε <Φαξ> από την αναδιπλούμενη λίστα επάνω δεξιά της οθόνης
3
Ελέγξτε αν τα έγγραφα έχουν αποσταλεί ή ληφθεί επιτυχώς.
Η ένδειξη <OK> εμφανίζεται στη στήλη <Αποτέλεσμα> όταν ένα έγγραφο έχει αποσταλεί ή ληφθεί επιτυχώς. Εάν εμφανιστεί η ένδειξη <ΑΡΝ>, σημαίνει ότι ένα έγγραφο δεν απεστάλη ή δεν έχει ληφθεί λόγω ακύρωσης ή παρουσίασης κάποιου σφάλματος.
Επιλέγοντας ένα έγγραφο και πατώντας <Λεπτομέρειες>, έχετε τη δυνατότητα ελέγχου των λεπτομερών πληροφοριών του εγγράφου. Ένας τριψήφιος αριθμός στη στήλη <Κωδικός Σφάλματος> αντιπροσωπεύει έναν κωδικό σφάλματος. Μπορείτε να ελέγξετε τις αιτίες και τις λύσεις των σφαλμάτων με βάση τους κωδικούς σφαλμάτων. Μέτρα επίλυσης για κάθε κωδικό σφάλματος
Εάν πατήσετε <Αναφορά Διαχ. Επικ.> ή <Αναφορά Δραστηριότητας Φαξ> μπορείτε να εκτυπώσετε μια λίστα ημερολογίου απεσταλμένων και ληφθέντων εγγράφων, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Καταχώρηση διεύθυνσης από το ιστορικό αποστολής
Μπορείτε να καταχωρήσετε μια διεύθυνση στο βιβλίο διευθύνσεων ή σε ένα πλήκτρο μνήμης από το ιστορικό αποστολής στην οθόνη <ΈλεγχοςΚατάστ>. Έτσι, δεν θα χρειάζεται να εισάγετε άμεσα τον αριθμό φαξ και μπορείτε να αποφεύγετε την αποστολή φαξ σε εσφαλμένο αριθμό λόγω εισαγωγής λανθασμένου αριθμού φαξ.
6W1U-05J