Ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν διακομιστή μεσολάβησης να χειρίζεται την επικοινωνία αντί της συσκευής, και να τον χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση συσκευών εκτός του δικτύου, π.χ. κατά την περιήγηση σε ιστοσελίδες. Η ασφάλεια ενισχύεται όταν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης, επειδή η συσκευή δεν έχει απευθείας πρόσβαση σε πόρους εκτός του δικτύου. Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή ή διαχειριστή δικτύου για τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων.

1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις TCP/IP>  <Ρυθμίσεις Διακομιστή Μεσολάβησης>.
3
Ρυθμίστε την επιλογή <Χρήση Διακομ. Μεσολάβησης> σε <On>, διαμορφώστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και πατήστε το <OK>.
<Διεύθυνση Διακομιστή>
Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιείται. Καθορίστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα συστήματος, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
<Αριθμός Θύρας>
Εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιείται.
<Χρήση Διακομ. Μεσολάβησης Μέσα στο Ίδιο Domain>
Επιλέξτε το <On> αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τον διακομιστή μεσολάβησης ακόμη και όταν επικοινωνείτε με συσκευές στον ίδιο τομέα.
<Ορισμός Πιστοποίησης>
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πιστοποίησης μέσω διακομιστή μεσολάβησης, πατήστε αυτό και διαμορφώστε τις πληροφορίες πιστοποίησης. Στην οθόνη που εμφανίζεται, πατήστε το <On>, εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση μέσω διακομιστή μεσολάβησης και πατήστε το <OK>.
4
Πατήστε     <ΕφαρμΑλλαγΡυθμ>  <Ναι>.
6W1U-09F