Καταχώριση ομάδων χρηστών

Καταχωρίστε ομάδες χρηστών. Μπορούν να κοινοποιηθούν λίστες διευθύνσεων ομάδων χρηστών μεταξύ καταχωρισμένων ομάδων χρηστών.
1
Εκκινήστε το Remote UI. Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα της πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στο [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management].
4
Κάντε κλικ στο [Add Group (Local Device Users)...] ή [Add Group (Other Users)...].
Επιλέξτε [Add Group (Other Users)...] εάν έχει οριστεί πιστοποίηση μέσω διακομιστή.
Προσθήκη ομάδων σε τοπική συσκευή
Προσθήκη ομάδων σε διακομιστής πιστοποίησης
6W1U-0AA