Εκκίνηση του Remote UI

Για να εκκινήσετε το Remote UI, εισαγάγετε τη διεύθυνση ΙΡ της συσκευής σας στο πρόγραμμα περιήγησης. Ελέγξτε τη διεύθυνση IP που έχει ρυθμιστεί για τη συσκευή πριν εκτελέσετε αυτή την ενέργεια. Καθορισμός μιας διεύθυνσης IP
Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Remote UI χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης (7654321) για τον χρήστη Administrator. Συνδεθείτε στο Remote UI αφού αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη Administrator από τον πίνακα ελέγχου.
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Διαχείριση Χρηστών> <Διαχείριση Πιστοποίησης> <Αποθ./Τροποπ. Πιστοποιημένου Χρήστη> αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για το στοιχείο "Administrator"
Όταν και η συσκευή και ο διακομιστής Active Directory έχουν οριστεί ως συσκευές πιστοποίησης χρήστη (Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης), η ρύθμιση ώρας του διακομιστή Active Directory θα πρέπει να αντιστοιχεί στη ρύθμιση ώρας της συσκευής.
Χρήση κρυπτογράφησης TLS για επικοινωνία
Όταν θέλετε να κρυπτογραφήσετε την επικοινωνία μέσω Remote UI διαμορφώστε το κλειδί και το πιστοποιητικό TLS (Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS), μεταβείτε στη ρύθμιση <Ρυθμίσεις Remote UI> (<Ρυθμίσεις Remote UI>) και ρυθμίστε το <Χρήση TLS> σε <On>, έπειτα απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την ξανά.
Σύνδεση στο Remote UI χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του χρήστη Administrator
Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε τη σύνδεση στο Remote UI χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης του χρήστη Administrator ( <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Ρυθμίσεις Ασφάλειας> <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού> <Ρυθμίσεις Συνθηματικού> <Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση> <On>)
1
Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web.
2
Εισάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής και πατήστε το πλήκτρο [ENTER] στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή.
Πληκτρολογήστε«http://<τη διεύθυνση IP της συσκευής>/» στο πεδίο εισαγωγής διεύθυνσης.
Όταν χρησιμοποιείτε διεύθυνση IPv6, εσωκλείστε τη διεύθυνση IP σε αγκύλες ([ ]) (Παράδειγμα: http://[fe80:2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Εάν δεν ξεκινάει το Remote UI
Αν δεν εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης στο βήμα 3 αυτής της διαδικασίες, καθαρίστε την προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης και πληκτρολογήστε ξανά τη διεύθυνση IP.
Αν εμφανίζεται μήνυμα σχετικό με ασφάλεια
Μπορεί να εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα αν η επικοινωνία με το Remote UI είναι κρυπτογραφημένη. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με το πιστοποιητικό ή με τις ρυθμίσεις TLS, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης.
3
Συνδεθείτε στο Remote UI.
Πληκτρολογήστε ένα καταχωρισμένο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο πεδίο [User Name] και [Password], επιλέξτε τον προορισμό σύνδεσης στο πεδίο [Login Destination], και κάντε κλικ στο [Log In].
Αν εμφανίζεται η επιλογή [Log In (Guest)], οι μη καταχωρισμένοι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ σε αυτό το κουμπί και να συνδεθούν ως γενικοί χρήστες.
Με κάποιες ρυθμίσεις πιστοποίησης χρήστη, το Remote UI μπορεί να παραλείπει την οθόνη σύνδεσης και να εμφανίζει κατευθείαν την κύρια οθόνη (σελίδα πύλης). Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
4
Ελέγξτε ότι εμφανίζεται η σελίδα πύλης του Remote UI. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Όταν χρησιμοποιείτε το Remote UI για να χειριστείτε τη συσκευή, μη χρησιμοποιείτε το κουμπί του προγράμματος περιήγησης στο Web [Back]. Η σελίδα μπορεί να μην αλλάξει σωστά αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί [Back].

Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)

Εμφανίζεται η σελίδα της πύλης που φαίνεται παρακάτω όταν συνδέεστε στο Remote UI. Αυτή η ενότητα περιγράφει τα στοιχεία που εμφανίζονται στη σελίδα πύλης και τις βασικές λειτουργίες της.
Κάποια στοιχεία εμφάνισης και κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμα μόνο αν συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή.
Αν χειρίζονται περισσότεροι από ένας χρήστες ταυτόχρονα το Remote UI ή ο πίνακας ελέγχου της συσκευής χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με το Remote UI, ισχύει η τελευταία ενέργεια που εκτελέστηκε.

Πληροφορίες συσκευής

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση της συσκευής, καθώς και πληροφορίες για σφάλματα, αναλώσιμα, κ.λπ.

Γλώσσα εμφάνισης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στην οθόνη του Remote UI.

[Log Out]

Αποσυνδεθείτε από το Remote UI και επιστρέψτε στη σελίδα σύνδεσης.

[E-Mail to System Manager]

Δημιουργήστε ένα μήνυμα e-mail για να στείλετε στον διαχειριστή. Η διεύθυνση e-mail του διαχειριστή μπορεί να οριστεί στη ρύθμιση [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση των εργασιών ή να ακυρώσετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το απόθεμα γραφίτη και χαρτιού, κ.λπ.Έλεγχος κατάστασης και αρχείων καταγραφής

[Settings/Registration]

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων σε υπολογιστή, ή να τις εισαγάγετε από υπολογιστή στη συσκευή. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τον πίνακα ελέγχου είτε το Remote UI για να αλλάξετε τις περισσότερες ρυθμίσεις της συσκευής, αλλά κάποιες ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν μόνο με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

[Basic Tools]

Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες όπως εκτύπωση εγγράφων ή καταχώριση/επεξεργασία προορισμών.
Διαχείριση αποθηκευμένων αρχείων
Απευθείας εκτύπωση χωρίς άνοιγμα αρχείων
Καταχώριση προορισμών μέσω του Remote UI

[Management Tools]

Μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και πληροφορίες ρυθμίσεων χρήστη (Διαγραφή πληροφοριών ρυθμίσεων χρήστη).

[Portal Display Settings]

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα κουμπιά [Basic Tools] και [Management Tools] στη σελίδα της πύλης.

Messages/support

Εμφανίζονται μηνύματα από τον διαχειριστή, καθώς και σύνδεσμοι για πληροφορίες υποστήριξης της συσκευής. Εμφάνιση μηνυμάτων από τον διαχειριστή
Για να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, κάντε κλικ στο .
6W1U-0A5