Εφαρμογή Πολιτικής ασφαλείας στη συσκευή

Αποτελεί κοινή πρακτική στους οργανισμούς να υιοθετούν μια πολιτική ασφαλείας που ορίζει τους βασικούς στόχους και τα πρότυπα για την ασφάλεια των πληροφοριών, η οποία απαιτεί ανάλογη χρήση των συσκευών πληροφοριών, όπως οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών. Σε αυτήν τη συσκευή, για πολλές ρυθμίσεις που αφορούν την πολιτική ασφαλείας υπάρχει δυνατότητα ομαδικής διαχείρισής μέσω του Remote UI, ενώ μπορεί να οριστεί και ειδικός κωδικός πρόσβασης, έτσι ώστε μόνο ο διαχειριστής ασφάλειας των πληροφοριών να μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις. Πριν από τη διαμόρφωση αυτών των ρυθμίσεων, βεβαιωθείτε ότι το Remote UI είναι ρυθμισμένο για χρήση TLS. Εκκίνηση του Remote UI
Ο σκοπός αυτών των ρυθμίσεων πολιτικής ασφαλείας είναι η διαχείριση όλων των λειτουργιών και των ρυθμίσεων που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών, και όχι η ίδια η πρόληψη της διαρροής πληροφοριών.
6W1U-08F