<Ρυθμίσεις Ασφάλειας>

Μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία πιστοποίησης χρήστη, το συνθηματικό και την κρυπτογράφηση.
<Απαγόρευση Πιστοπ. με Χρήση Κωδ. Τμήματος και PIN>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Λειτουργίας Πιστοποίησης>
Επιλέξτε αν θα απαγορεύεται η πιστοποίηση με Κωδικό Τμήματος και PIN κατά τον χειρισμό από τον εκτυπωτή/σαρωτή. Αν επιλέξετε το <On>, απαγορεύεται επίσης η πιστοποίηση με Κωδικό και PIN Υπεύθυνου Συστήματος κατά τον χειρισμό από λογισμικό διαχείρισης συσκευής.
<Ρυθμίσεις Αποκλεισμού>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Λειτουργίας Πιστοποίησης>
Επιλέξτε αν θα εμποδίζεται η σύνδεση χρηστών για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από έναν ορισμένο αριθμό διαδοχικών άκυρων προσπαθειών σύνδεσης. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για την πιστοποίηση με Κωδικό Τμήματος ή PIN, ή την πιστοποίηση για τη Θυρίδα.
<Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Επιλέξτε αν θα απαγορεύεται η προσωρινή αποθήκευση του συνθηματικού που εισάγετε κατά τη σύνδεση.
<Προειδοποίηση για Χρήση Προεπιλεγμ. Συνθηματικού>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται η οθόνη για αλλαγή του συνθηματικού όταν ο Διαχειριστής συνδέεται στη συσκευή με το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και συνθηματικό.
<Επιτρ.Χρήση Προεπιλ.Συνθημ. για Απομακρ.Πρόσβαση>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται η χρήση του προεπιλεγμένου συνθηματικού κατά τη σύνδεση από το Remote UI.
<Ρυθμίσεις Ελάχιστου Μήκους>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Μπορείτε να ορίσετε τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων που θα απαιτείται κατά την καταχώριση ενός συνθηματικού για να αποτρέπεται η απλούστευση των συνθηματικών. Αν έχει οριστεί το μήκος ενός συνθηματικού, οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν με κενό συνθηματικό.
<Ρυθμίσεις Περιόδου Ισχύος>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο λήξης συνθηματικού ώστε οι χρήστες να αναγκάζονται να αλλάζουν περιοδικά το συνθηματικό τους, έτσι ώστε να αποτρέπεται η απλούστευση των συνθηματικών.
<Απαγόρ. Χρήσης 3 ή Παραπάνω Ίδιων Χαρ. Διαδοχικά>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Μπορείτε να περιορίσετε τα συνθηματικά έτσι ώστε να μην χρησιμοποιείται ο ίδιος χαρακτήρας διαδοχικά τρεις ή περισσότερες φορές.
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Κεφαλαίο Χαρακτήρα>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Μπορείτε να περιορίσετε τα συνθηματικά έτσι ώστε να καταχωρίζονται μόνο συνθηματικά που περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν κεφαλαίο χαρακτήρα.
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Πεζό Χαρακτήρα>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Μπορείτε να περιορίσετε τα συνθηματικά έτσι ώστε να καταχωρίζονται μόνο συνθηματικά που περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν πεζό χαρακτήρα.
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Ψηφίο>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Μπορείτε να περιορίσετε τα συνθηματικά έτσι ώστε να καταχωρίζονται μόνο συνθηματικά που περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν αριθμό.
<Χρησιμοποιήστε Τουλάχιστον 1 Σύμβολο>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Πιστοποίησης/Συνθηματικού>  <Ρυθμίσεις Συνθηματικού>
Μπορείτε να περιορίσετε τα συνθηματικά έτσι ώστε να καταχωρίζονται μόνο συνθηματικά που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα σύμβολο.
<Απαγόρευση Χρήσης Ασθενούς Κρυπτογράφησης>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Κρυπτογράφησης>
Επιλέξτε αν θα περιορίζεται η χρήση της ασθενούς κρυπτογράφησης ή κλειδιών και πιστοποιητικών με ασθενή κρυπτογράφηση. Λειτουργίες διαχείρισης
<Διαμόρφ.Μεθόδου Κρυπτογράφ.σε FIPS 140-2>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>  <Ρυθμίσεις Κρυπτογράφησης>
Καθορίστε αν η λειτουργία που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση συμμορφώνεται με το πρότυπο FIPS 140-2.
<Επαλήθευση Συστήματος κατά την Εκκίνηση>
  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Ρυθμίσεις Ασφάλειας>
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να επαληθεύει την ακεραιότητα του υλισμικού και των εφαρμογών που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή κατά την εκκίνηση.
6W1U-0FX