Ρύθμιση της διεύθυνσης IPv4 της δευτερεύουσας γραμμής

Εάν έχετε επιλέξει <Επιλογή Διασύνδεσης>, μπορείτε να καθορίσετε την διεύθυνση IP για το ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή) στο <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>.
Μόνο διευθύνσεις IPv4 μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη δευτερεύουσα γραμμή.
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ρυθμίσεις Δευτερεύουσας Γραμμής>.
3
Πατήστε <Ρυθμίσεις Διεύθυνσης IP> και καθορίστε τη διεύθυνση IP για το ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή).
Μπορείτε να καθορίσετε τόσο την αυτόματη αντιστοίχιση όσο και τη χειροκίνητ εισαγωγή. Εάν καθορίσετε και τις δυο και ορίσετε το <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> στο <Off>, χρησιμοποιείται η χειροκίνητα ρυθμισμένη διεύθυνση IP σε περίπτωση αποτυχίας της αυτόματης ανάκτησης διεύθυνσης IP.
Αυτόματη αντιστοίχιση της διεύθυνσης IP μέσω DHCP
Πατήστε <DHCP>. Επιλέξτε αυτό το στοιχείο ανάλογα με το περιβάλλον δικτύωσης του ασύρματου LAN σας.
Εάν επιλέξετε <DHCP>, εκτελείται επικοινωνία για να ελεγχθεί αν παρέχονται υπηρεσίες δικτύου, ανεξάρτητα από το κατά πόσο το περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιήσει DHCP. Συνιστάται να καταργήσετε την επιλογή αυτού του στοιχείου εάν δεν χρησιμοποιείτε DHCP.
Εισαγωγή διεύθυνσης IP με μη αυτόματο τρόπο
1
Ελέγξτε ότι έχει καταργηθεί η επιλογή <DHCP>.
Εάν είναι επιλεγμένη, πατήστε το πλήκτρο κατάργησης.
2
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τη τη μάσκα υποδικτύου.
Πατήστε το εκάστοτε πλήκτρο και εισαγάγετε την απαιτούμενη ρύθμιση.
4
Πατήστε <OK>.
5
Πατήστε   <Ναι>.
Το ασύρματο LAN (δευτερεύουσα γραμμή) δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλα δίκτυα μέσω δρομολογητή.
6W1U-00S