Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύωσης

Για τη σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο, συνδέστε τη συσκευή σε έναν δρομολογητή με ένα καλώδιο LAN ή Wi-Fi και καθορίστε μια μοναδική διεύθυνση IP στο δίκτυο. Για καθορίσετε μια διεύθυνση IP, υπάρχουν δυο μέθοδοι: ο αυτόματος καθορισμός και ο χειροκίνητος καθορισμός. Επιλέξτε μία από τις μεθόδους που ταιριάζουν στο περιβάλλον επικοινωνίας και τις συσκευές σας. Η συσκευή δεν διαθέτει μόνο τις βασικές λειτουργίες δικτύου, αλλά και προηγμένες τεχνολογίες ώστε να ανταποκρίνεται με ευελιξία σε διάφορα περιβάλλοντα. Εκτελέστε την απαραίτητη διαμόρφωση που απαιτείται για το περιβάλλον σας.
Για την ασφαλή χρήση
Εάν συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο χωρίς να έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα, υπάρχει ο κίνδυνος χρήσης της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας δικτύου για να προστατέψετε σημαντικά δεδομένα και πληροφορίες. Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων Ασφάλειας Δικτύου
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (Τα Μέρη και οι Λειτουργίες τους). Ωστόσο, αν απλώς συνδέσετε τη συσκευή σε έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB χωρίς να τη συνδέσετε σε ένα δίκτυο, ορισμένες λειτουργίες, όπως η σάρωση και η αποστολή/μετάδοση δεδομένων από τη συσκευή σε υπολογιστή, δεν θα είναι διαθέσιμες.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ασύρματη άμεση σύνδεση μεταξύ της συσκευής και κινητών συσκευών. Άμεση σύνδεση

Επιβεβαίωση πριν την ενέργεια

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο.
 
 
Επιβεβαιώστε πρώτα τα εξής.
Είναι σωστά συνδεδεμένος ο υπολογιστής και ο δρομολογητής χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου LAN; Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών των συσκευών ή επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές.
Η διαμόρφωση του δικτύου υπολογιστών ολοκληρώθηκε; Πριν από την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε δίκτυο ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των παρακάτω βημάτων.
Ανάλογα με το περιβάλλον σας, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του συστήματος επικοινωνίας του δικτύου (ημι-αμφίδρομη/πλήρως αμφίδρομη) και τον τύπο Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) (Καθορισμός ρυθμίσεων Ethernet). Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου.
Για επιβεβαίωση της διεύθυνσης MAC, πατήστε <Δίκτυο>.
Για σύνδεση σε ένα δίκτυο με τη ρύθμιση IEEE802.1X, δείτε την ενότητα Διαμόρφωση των ρυθμίσεων πιστοποίησης IEEE 802.1X.
 
 
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής.
 
 
Επιλέξτε ένα ενσύρματο LAN ή ασύρματο LAN για τη σύνδεση.
 
 
Συνδέστε τη συσκευή σε έναν δρομολογητή.
Έχει συνδεθεί με ασφάλεια το βύσμα του καλωδίου LAN στη σωστή θέση; Εισαγάγετε το βύσμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του με ένα κλικ.
Για ασύρματη σύνδεση LAN, ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ συσκευής και δρομολογητή.
 
 
Ορίστε μια διεύθυνση IP όπως απαιτείται.
Κανονικά, μια διεύθυνση IP ορίζεται αυτόματα από το DHCP, οπότε αυτή η ρύθμιση δεν είναι απαραίτητη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP ή να αλλάξετε το πρωτόκολλο αυτόματου καθορισμού διεύθυνσης IP από το DHCP (αρχική ρύθμιση), αυτή η ρύθμιση είναι απαραίτητη.
 
 
Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώθηκε η κατάλληλη σύνδεση.
Εκκινήστε το Remote UI από έναν υπολογιστή (Εκκίνηση του Remote UI). Εάν εμφανιστεί η οθόνη του Remote UI, η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Όταν το <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής> έχει οριστεί στο <Χαμηλή>
Ανάλογα με το βοηθητικό πρόγραμμα, η επικοινωνία μπορεί να αποτύχει αν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής. Πατήστε το πλήκτρο Εξοικονόμηση ενέργειας για να επαναφέρετε τη συσκευή από την Αναστολή λειτουργίας πριν από τη διαμόρφωση αυτής της ρύθμισης. <Χρήση Ενέργειας σε Κατάσταση Αναστολής>
6W1U-006