Ρύθμιση της σύνδεσης με τη χρήση της κατάστασης κωδικού PIN για WPS

Ορισμένοι δρομολογητές WPS (Ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi) δεν υποστηρίζουν την κατάσταση με πάτημα ενός κουμπιού. Σε αυτήν την περίπτωση, καταχωρήστε στη συσκευή δικτύου τον κωδικό PIN που δημιουργήσατε στη συσκευή.
Δημιουργία κωδικού PIN στη συσκευή
1
Πατήστε .
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Δίκτυο>  <Ασύρματο LAN>  <Ρυθμίσεις Ασύρματου LAN>  <Κατάσταση WPS: Κωδικός PIN>.
Δημιουργείται ένας κωδικός PIN.
Καταχωρίστε τον κωδικό PIN του ασύρματου δρομολογητή.
Καταχωρίστε τον κωδικό PIN εντός δύο λεπτών από τη δημιουργία του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της συσκευής δικτύου σας.
1
Αποκτήστε πρόσβαση στον ασύρματο δρομολογητή από υπολογιστή.
2
Εμφανίστε την οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN WPS.
3
Καταχωρίστε τον κωδικό PIN που δημιουργήσατε στον ασύρματο δρομολογητή.
Όταν εντοπιστεί ο δρομολογητής ασύρματου LAN και ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, θα εμφανιστεί η οθόνη <Σε σύνδεση.>.
Εάν έχει επιλεγεί χρήση πιστοποίησης WEP από τον ασύρματο δρομολογητή, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση σύνδεσης μέσω WPS.
6W1U-00E