Par iekārtas adrešu grāmatām

Lokālā adrešu grāmata un attālā adrešu grāmata

Lokālā adrešu grāmata: adrešu grāmata, kas tiek glabāta iekārtas atmiņas ierīcē. Šajā adrešu grāmatā ietilpst tālāk norādītie adrešu saraksti.
Adrešu saraksti 01–10
Adrešu saraksts, viens pieskāriens
Adrešu saraksts administratoram
Personalizēts adrešu saraksts
Lietotāju grupas adrešu saraksti 01–50
Attālā adrešu grāmata: citas tādas Canon iekārtas adrešu grāmata, kurai ir izveidots tīkla savienojums ar iekārtu Tai var piekļūt tāpat kā lokālajai adrešu grāmatai, lai norādītu adresātus.
Lai izmantotu attālo adrešu grāmatu, klienta iekārtā ir jāreģistrē piekļuve šai attālajai adrešu grāmatai (<Iestatīt adresātu>  <Iegūt attālo adrešu grāmatu>) un servera iekārtā jāpadara attālā adrešu grāmata atvērta (<Iestatīt adresātu>  <Atvērt attālo adrešu grāmatu>).
Vienlaikus servera iekārta var izveidot savienojumu ar ne vairāk kā astoņām iekārtām (kā klienta iekārtām), tostarp šo iekārtu, izmantojot attālo adrešu grāmatu, kas ir atvērta ārēji. Tomēr, ja servera iekārta tajā pašā laikā veic citas tīkla saziņas darbības, savienojamo iekārtu skaits var tikt samazināts. Ja iekārta nevar izveidot savienojumu, tiek nosūtīts paziņojums par tīkla kļūdu.
Klienta iekārtas iestatījumos Izlases iestatījumi un pogā <Personīgi>/<Koplietots> reģistrētie servera iekārtas adresāti netiek atjaunināti, kad servera iekārtā tiek atjaunināti adresāti.
Ja nevarat veikt sūtīšanu uz reģistrētajiem adresātiem, pārbaudiet, vai adresāti ir atjaunināti.
No iekārtas vadības paneļa vai Remote UI (Attālais interfeiss) var piekļūt tikai lokālām adrešu grāmatām un tās mainīt.

Adrešu sarakstu pārskats

Adrešu saraksti 01–10

Adrešu saraksti, kas ir atvērti visiem lietotājiem.

Adrešu saraksts, viens pieskāriens

Viena pieskāriena pogu adresāti, kas tiek parādīti ekrānos <Fakss> un <Skenēt un sūtīt>. Ekrānā <Fakss> tiek parādītas tikai viena pieskāriena pogas, kas ir paredzētas faksa adresātiem. Faksa adresāti tiek parādīti arī ekrānā <Skenēt un sūtīt>, ja opcija <Iespējot faksu skenēšanas un sūtīšanas funkcijā> ir iestatīta uz <Iesl.>.

Adrešu saraksts administratoram

Tiek izmantots, lai reģistrētu adresātus, kas tiek izmantoti iestatījumos <Pāradresācijas iestatījumi> un <Arhīva SŪT dokuments>.

Personalizēts adrešu saraksts

Personalizēts adrešu saraksts, kas tiek parādīts, kad lietotājs autentificējas.

Lietotāju grupas adrešu saraksti 01–50

Grupas adrešu saraksti ir pieejami lietotāju grupai, kad lietotājs autentificējas. Lietotāju grupas adrešu saraksts atbilst vienai lietotāju grupai.
Iestatījumi <Lietot personisko adrešu sarakstu> un <Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu> ir jāiespējo, lai varētu izmantot iestatījumus <Lietot personisko adrešu sarakstu> and <Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu>.
Lai izmantotu grupas adrešu sarakstu, iepriekš ir jāizveido lietotāju grupa (Lietotāja informācijas reģistrēšana vietējā ierīcē) un tā jāsasaista ar lietotāju grupas adrešu sarakstu (Adresātu reģistrēšana, izmantojot attālo interfeisu).

Adresātu adrešu pārvietošana/kopēšana

Tālāk redzamajā tabulā ir norādīts, vai adresātu adreses var pārvietot vai kopēt starp dažādajām adrešu grāmatām
Pārvietošana/kopēšana uz:
Adrešu saraksts 01–10, adrešu saraksts administratoram
Personalizēts adrešu saraksts
Lietotāju grupas adrešu saraksti 01–50
Pārvietošana/
kopēšana no:
Adrešu saraksts 01–10,
adrešu saraksts administratoram
Pārvietošana
Kopēšana
Kopēšana
Personalizēts adrešu saraksts
Kopēšana
--
Pārvietošana
Lietotāju grupas adrešu saraksti 01–50
Kopēšana
Pārvietošana
Pārvietošana
Adresātu adreses nevar pārvietot/kopēt tālāk norādītajās situācijās.
Situācijas, kurās adresātu adreses nevar kopēt sarakstos <Adr. saraksts 1>–<Adr.saraksts 10>
Vispārējs lietotājs veic šo darbību un ir iestatīts <Adrešu grāmatas PIN>, taču lietotājs šo PIN nav ievadījis
Lietotājs veic šo darbību no vadības paneļa, un opcija <Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu> ir iestatīta uz <Iesl. (tikai pārlūkot)> (kopēšanu var veikt no Remote UI (Attālais interfeiss))
Situācijas, kurās adresātu adreses nevar kopēt sarakstā <Pers. adr. saraksts>
Opcija <Lietot personisko adrešu sarakstu> ir iestatīta uz <Izsl.>
Opcija <Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu> ir iestatīta uz <Iesl. (tikai pārlūkot)>
Situācijas, kurās adresātu adreses nevar pārvietot/kopēt uz lietotāju grupas adrešu sarakstiem 01–50
Opcija <Lietot lietotāju grupu adrešu sarakstu> ir iestatīta uz <Iesl. (tikai pārlūkot)> vai <Izsl.>

Adrešu sarakstu veidu atšķirības

Adrešu saraksti 01–10
Adrešu saraksts, viens pieskāriens
Adrešu saraksts administratoram
Personalizēts adrešu saraksts
Lietotāju grupas adrešu saraksti 01–50
Lietotāji, kuri var izmantot adrešu grāmatu
Visi lietotāji
Visi lietotāji
Administrators
Ierīces administrators
Katrs pieteiktais lietotājs
Katra lietotāju grupa*1
Adrešu grāmatas PIN (reģistrācijas ierobežojums)
Adrešu grāmatas piekļuves numuru pārvaldīšanas funkcija
Adrešu saraksta drukāšana
Iespējams iestatīt kā opciju <Pāradres. adresāts> iestatījumos <Pāradresācijas iestatījumi>.
Iespējams iestatīt kopā ar <URL sūt. iestat.> iestatījumos <Iestatīt faksa/i-faksa iesūtni>
Iespējams iestatīt kā <Darba izpildes paziņojums> paziņojumu adresātu
Iespējams iestatīt kā <Atbildes adrese>
<Grupa> izveide adrešu sarakstā
*1 Piekļuve ir tikai tām lietotāju grupām, kurās lietotājs pieteicās, izmantojot vadības paneli. Visiem lietotāju grupas adrešu sarakstiem var piekļūt, ja lietotājs ar administratora tiesībām piesakās no Remote UI (Attālais interfeiss).
Informāciju par maksimālo adresātu skaitu, ko var reģistrēt katrā adrešu sarakstā, skatiet sadaļā Pārvaldības funkcijas  “Maks. adrešu grāmatā reģistrēto adresātu skaits”.
Maksimālais personalizēto adrešu sarakstu un lietotāju grupas adrešu sarakstu skaits, kas var tikt glabāts iekārtā, ir atkarīgs no ierobežojuma, kas ir noteikts lietotāja iestatījumu informāciju. Skatiet sadaļu Pārvaldības funkcijas  “Maksimālais lietotāju skaits, kuru iestatījumu informācija var tikt saglabāta iekārtā”.
6W25-035