Lappušu skaita pārbaude kopēšanai/drukāšanai/faksa ziņojumu sūtīšanai/skenēšanai

Skāriendisplejā varat pārbaudīt kopējo lappušu skaitu, kas paredzēts kopēšana, faksa ziņojumu sūtīšanai, skenēšanai un drukāšanai.
1
Nospiediet taustiņu [Skaitītāja/ierīces informācija].
Vadības panelis
2
Pārbaudiet kopējo kopēto, skenēto un izdrukāto lappušu skaitu.
Ja vēlaties pārbaudīt kopējo skenēto un nosūtīto lappušu skaitu, nospiediet <Pārb.sūtīš./faksa skait.>.
Nospiediet <Pārraudz. pakalp.>  <Sakaru pārbaude>, lai pārbaudītu sakarus ar attālo pārraudzības serveri. Kad šī funkcija tiek izpildīta, iekārtas informācija tiek periodiski nosūtīta uz attālo pārraudzības serveri. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāiespējo saziņa starp iekārtu un serveri, kas nodrošina šo pakalpojumu.
Varat izdrukāt sarakstu, kurā ir parādīts kopēšanai, drukāšanai, skenēšanai un faksa ziņojumu sūtīšanai izmantoto lappušu skaits.
Varat arī pārbaudīt skaitītāja informācija par katru AddOn. Veicot 2. darbību, ekrānā nospiediet <Pārb. AddOn skaitītāju>. Tajā pašā ekrānā nospiežot <Ierīces inform./cita> <Pārb. ierīces konfigurāciju>, varat pārbaudīt iekārtā instalētās opcijas.
Informāciju par skaitīšanas nosacījumiem var uzzināt no vietējā pilnvarotā Canon izplatītāja.
6W25-0HK