Veltņa bloka nomaiņa

Kad veltņa bloka darbmūžs tuvojas beigām, ekrāna apakšā tiks parādīts ziņojums, aicinot nomainīt veltņa bloku. Nospiediet ikonu ekrāna apakšā pa labi.
Glabājiet veltņus vietās, kas nav pakļautas gaismas avotiem, piemēram, tiešai saulesgaismai.
Glabājot veltni telpā, kas var strauji uzsilt vai kurā ir citas straujas temperatūras izmaiņas, tajā veidojas ūdens piles (kondensāts).
Nenoņemiet oranžo aizsargpārsegu, kamēr tālāk aprakstītajā procedūrā nav dota norāde to darīt.
Lai uzzinātu veltņa bloka modeļa numuru, skatiet sadaļu Aizstājamās daļas.
Ekrāna apakšā parādītais veltņa bloka nomaiņas ziņojums atšķiras atkarībā no jūsu līguma.
Kad esat pabeiguši veltņa bloka nomaiņu, nospiediet <Aizvērt>.

Veltņa bloka nomaiņas darbības

Veiciet zemāk aprakstītās darbības, lai nomainītu veltņa bloku.
1
Nospiediet pogu uz pamatiekārtas kreisās puses vāka un atveriet vāku pamatiekārtas kreisajā pusē par 50 mm vai vairāk.
2
Atveriet priekšējo vāku.
Lai atvērtu vāku, turiet tā labo un kreiso malu.
3
Lēnām grieziet slēdža atbrīvošanas sviru.
Griežot slēdža atbrīvošanas sviru, uzmanieties, lai roka nepieskartos tonera kasetnes rokturim.
4
Grieziet skrūvi, līdz tā ir pilnībā izskrūvēta.
5
Satveriet veltņa bloka rokturi un velciet to nedaudz uz augšu.
Pēc veltņa bloka izņemšanas, neievietojiet roku spraugā un nepieskarieties pamatiekārtas kreisās puses vāka iekšpusei, kā arī iekārtai, lai izvairītos no apdegumiem un citām traumām.
6
Izņemiet no iepakojuma jauno veltņa bloku.
Šajā brīdī vēl nenoņemiet veltņa aizsargvāku.
7
Turiet veltņa bloka aizsargvāku un iebīdiet bloku spraugās pamatiekārtas iekšpusē.
8
Aptiniet roku, kā parādīts diagrammā, kad atbalstāt aizsargvāku (), un iebīdiet veltņa bloku iekārtā ().
 
9
Noņemiet no veltņa bloka aizsargvāku.
10
Pievelciet skrūvi.
11
Lēnām pagrieziet slēdža atbrīvošanas sviru vertikālā stāvoklī.
12
Aizveriet priekšējo vāku pamatiekārtas kreisajā pusē.
Ja priekšējo vāku nevar aizvērt, pārbaudiet, vai ir pievilkta veltņa bloka skrūve, un pārbaudiet arī slēdža atbrīvošanas sviras stāvokli.
13
Veiciet zemāk aprakstītās darbības, izmantojot vadības paneli.
Nospiediet . Atveriet sadaļu <Pielāgošana/apkope> <Apkalpošana> <Inicializēt pēc detaļu nomaiņas>. Nospiediet pogu <Jā> sadaļā <Veltņa bloks>. Pārbaudiet, vai ekrānā ir redzams ziņojums <Inicializācija veikta.>, un tad nospiediet <Aizvērt>.
Kad nomaiņa ir pabeigta, lietoto veltņa bloku ievietojiet maisā, kurā bija ievietots jaunais veltņa bloks, un uzglabājiet to, līdz pilnvarotais Canon izplatītājs to savāc.
6W25-0H5