Rodomas pranešimas, kad reikia kreiptis į vietinį įgaliotąjį „Canon“ platintoją

Jeigu aparatas tinkamai neveikia dėl kilusios problemos, jutikliniame ekrane rodomas pranešimas. Ieškokite informacijos pagal rodomą informaciją.

Kai rodomas pranešimas, kad reikia kreiptis į vietinį įgaliotąjį „Canon“ platintoją

1
Iš naujo paleiskite aparatą.
Paspauskite maitinimo jungiklį, kad išjungtumėte maitinimą (Aparato išjungimas), palaukite ilgiau nei 10 sekundžių po to, kai išsijungs maitinimo indikatorius, tada vėl įjunkite maitinimą (Aparato įjungimas).
Atminkite, kad išjungus maitinimą, apdorojimo laukiantys duomenys ištrinami.
2
Jeigu pranešimas vis tiek rodomas, pasiruoškite šią informaciją.
Aparato pavadinimas
Atstovas, iš kurio įsigijote aparatą
Problema (konkreti jūsų atlikta operacija ir rezultatas arba simptomas ir pan.)
Jutikliniame ekrane rodomas kodas
Gali būti rodomi keli kodai.
3
Išjunkite aparato maitinimą, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į vietinį įgaliotąjį „Canon“ atstovą.
Nejunkite ir netraukite maitinimo laido drėgnomis rankomis, nes gali trenkti elektros srovė.
Atjungdami maitinimo laidą, laikykite tik už kištuko. Traukiant už laido, gali atsiverti arba nutrūkti viela arba galite kitaip pažeisti maitinimo laidą. Pažeidus maitinimo laidą, gali įvykti elektros srovės nuotėkis ir gali kilti gaisras arba trenkti elektros srovė.

Kai rodomas mygtukas <Funkcijų riboj. režimas>

Galite toliau naudoti aparatą, kol išspręsite problemą apribodami funkcijų veikimą
1
Paspauskite <Funkcijų riboj. režimas>.
2
Paspauskite <Taip>, kad iš naujo paleistumėte aparatą.
Aparatas paleidžiamas iš naujo ir veikia apribotų funkcijų režimu.
Išsprendus problemą, apatiniame kairiajame ekrano kampe neberodomas pranešimas, raginantis kreiptis į vietinį įgaliotąjį „Canon“ atstovą.
Funkcijos, kurias galima naudoti apribojus spausdinimo funkciją:
Faksas, Skenuoti, Nuotolinis skeneris, Vadovėlis, Spartusis meniu, Būkl. kontrolė, Nuotol. vart. sąs.
Funkcijos, kurias galima naudoti apribojus nuskaitymo funkciją:
Saugomų failų pasiek., Fakso/I-fakso dėžutė, Spausdinti, Vadovėlis, Spartusis meniu, Būkl. kontrolė, Nuotol. vart. sąs.
Atsižvelgiant į klaidą, įvykus klaidai atliekami sistemos informacijos išsaugojimo veiksmai. Neišjunkite aparato, kol šie veiksmai nebus baigti.

Kai rodomas pranešimas <Ši funkcija šiuo metu negalima. Naudodamiesi [Pagrindinis], galite naudoti kitas funkcijas.>

Šis pranešimas rodomas pasirinkus apribotą funkciją, kai aparatas veikia apribotų funkcijų režimu arba jei ribojama spausdinimo ar nuskaitymo funkcija. Ekrane <Pagrindinis> pasirinkite kitą funkciją. Informacijos apie galimas funkcijas žr. (Kai rodomas mygtukas <Funkcijų riboj. režimas>).
6W24-0J4