Automatický výber vhodného zdroja papiera pre konkrétnu funkciu

Zdroje papiera, ktoré majú položku <Aut. výber zdroja papiera> nastavenú na možnosť <Zap.>, sa vyberú automaticky, keď je položka <Vybrať papier> nastavená na možnosť <Auto>. Zdroje papiera, ktoré majú položku <Aut. výber zdroja papiera> nastavenú na možnosť <Vyp.>, sa nevyberú, ak ich nevyberiete ručne.
Na automatický výber zdroja papiera musí byť pre každý zdroj papiera vybratý niektorý z nasledujúcich typov papiera.
Ak je položka <Zvážiť typ papiera> nastavená na možnosť <Zap.>
1-stranná tlač: tenký, bežný, recyklovaný
2-stranná tlač: tenký*1, bežný, recyklovaný
Ak je položka <Zvážiť typ papiera> nastavená na možnosť <Vyp.>
1-stranná tlač: tenký*1, bežný, recyklovaný, hrubý*1, farebný*1 (v bielej)
2-stranná tlač: tenký*1, bežný, recyklovaný, hrubý*1, farebný*1 (v bielej)
*1 K dispozícii je iba papier s možnosťou tlače na obe strany. Bližšie informácie nájdete v časti Papier dostupný na obojstranné kopírovanie/obojstrannú tlač.
Keď je pomer kopírovania nastavený na možnosť <Auto>, zdroj papiera sa nevyberie automaticky.
Keď je vybratý niektorý z nasledujúcich režimov, zdroj papiera sa nevyberie automaticky.
Brožúra
N na 1, Kopírovať kartu ID
Otáčať a triediť, Otáčať a zoskupiť
Je potrebné vybrať aspoň jeden zdroj papiera. Na možnosť <Zap.> však nemôžete nastaviť iba mnohoúčelový priečinok samotný.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Nastavenia funkcie>  <Bežné>  <Nastavenia podávania papiera>  <Aut. výber zdroja papiera>.
3
Vyberte funkciu.
Možnosť <Iné> umožňuje vykonať nastavenia pre zdroj papiera, ktorý sa používa na realizáciu výstupov hlásení.
4
Vyberte možnosť <Zap.> pre každý zdroj papiera, ktorý sa má vyberať automaticky.
Ak ste v kroku 3 vybrali možnosť <Kopírovať>
Nastavte, či sa má zohľadňovať typ papiera.
Ak označíte začiarkavacie políčko <Zvážiť typ papiera>: keď sa minie papier v aktuálnom zdroji papiera, kopírovanie sa zastaví, aj keď je v inom zdroji papiera vložený papier s rovnakým formátom, pokiaľ sa typ tohto papiera nezhoduje s pôvodným papierom. Po opätovnom stlačení tlačidla sa zobrazí obrazovka výberu papiera.
Ak zrušíte označenie začiarkavacieho políčka <Zvážiť typ papiera>: keď sa minie papier v aktuálnom zdroji papiera, zdroj papiera sa automaticky prepne a kopírovanie pokračuje, ak je v inom zdroji papiera vložený papier s rovnakým formátom, a to bez ohľadu na typ daného papiera.
Ak ste v kroku 3 vybrali možnosť <Tlačiareň>
Nastavte, či sa má viac zdrojov papiera združiť do skupiny. Ak je nastavené združovanie zdrojov papiera do skupín, výber zdroja papiera v rámci skupiny sa vykoná automaticky, keď pri tlači špecifikujete akýkoľvek zdroj papiera, ktorý patrí do danej skupiny. Na špecifikovanie združovania zdrojov papiera do skupín označte začiarkavacie políčko <Použiť skupinu>, stlačením tlačidla <Zmeniť> vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať každý zdroj papiera, a stlačte tlačidlo <OK>.
Ak sa počas tlače minie papier a papier rovnakého formátu je vložený vodorovne (A4R a LTRR) v inom zdroji s nastavenou možnosťou automatického výberu, prevádzka sa líši v závislosti od funkcie, ako je to uvedené nižšie.
<Kopírovať>, <Tlačiareň> a <Prejsť k ulož. súborom>: Zariadenie zastaví tlač a neprepne na zdroj papiera vloženého vodorovne.
V prípade ostatných funkcií: Zariadenie prepne na zdroj papiera vloženého vodorovne a pokračuje v tlači.
5
Stlačte položky <OK>  <OK>.
6W29-02H