Prechod do režimu spánku

Funkcia režimu spánku znižuje spotrebu energie dočasnou deaktiváciou niektorých interných operácií zariadenia. Zariadenie môžete uviesť do nečinného režimu stlačením tlačidla na ovládacom paneli. Keď sa zariadenie nachádza v režime spánku, displej dotykového panela sa vypne a indikátor sa rozsvieti. Ovládací panel
V závislosti od prevádzkového stavu a podmienok zariadenia sa môže stať, že sa zariadenie neprepne do režimu spánku.
Zelený indikátor Spracovanie/údaje bliká alebo svieti, aj keď sa zariadenie prepne do režimu spánku.
Ukončenie režimu spánku
Režim spánku zariadenia sa ukončí pri vykonaní niektorej z týchto operácií:
Pri stlačení tlačidla na ovládacom paneli*1
Pri vložení originálov do podávača
Pri otvorení podávača
Pri vložení papiera do mnohoúčelového priečinka alebo odstránení papiera z priečinka*1
Pri otvorení alebo zatvorení krytu na zariadení*1
*1 Niektoré modely zariadenia nepodporujú túto funkciu.
Keď chcete nastaviť časovač prechodu do režimu spánku
Nastavenie <Čas prepnutia do nečinného stavu> môžete použiť na automatické uvedenie zariadenia do režimu spánku. Ak chcete zmeniť množstvo času, ktorý má uplynúť pred tým, ako stroj prejde do automatického režimu spánku, postupujte podľa nižšie opísaného postupu.
Stlačením tlačidla   <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>  <Čas prepnutia do nečinného stavu>   alebo nastavte čas, ktorý uplynie pred automatickým prechodom zariadenia do režimu spánku  <OK>.
Môžete nastaviť časový rozsah automatického prechodu do režimu spánku podľa dňa v týždni. <Týždenný časovač automatického spánku>
Spotreba energie v nečinnom režime
Môžete nastaviť, koľko energie má stroj spotrebúvať v nečinnom režime. Podľa nižšie opísaného postupu nastavte množstvo energie, ktorá sa spotrebúva v nečinnom režime.
Položky  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie> <Spotreba energie v nečinnom režime> nastavte na <Nízke> alebo <Vysoké>.
Pri používaní bezdrôtovej siete LAN v nečinnom režime
Ak chcete používať bezdrôtovú sieť LAN v nečinnom režime, nastavte položku <Spotreba energie v nečinnom režime> na možnosť <Vysoké>.
6W29-033