<Nastavenia času/energie>

Táto časť opisuje nastavenia časovača a energie.
<Nastaviť čas>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Čas môžete upravovať v minútach.
<Nastavenia dátumu a času>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Nastavenie aktuálneho dátumu a času je veľmi dôležité. Pokyny na konfiguráciu tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie dátumu a času.
<Formát času>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Môžete nastaviť, či chcete zobraziť čas vo 24-hodinovom alebo 12-hodinovom formáte.
<Nastavenia rýchleho spustenia pre hl. napáj.>
  <Predvoľby >  <Nastavenia času/energie>
Ak nastavíte túto funkciu na hodnotu <Zap.>, skrátite tak čas potrebný na vykonanie operácií na obrazovke a naskenovanie originálov po zapnutí napájania.
<Čas automatického vynulovania>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Môžete určiť časový úsek, v priebehu ktorého ste odhlásení a zobrazenie na displeji dotykového panela sa automaticky vráti na predvolené nastavenie.
<Obmedziť čas automatického vynulovania>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Ak nastavíte túto funkciu na hodnotu <Zap.>, bežní používatelia nebudú môcť nastaviť možnosť <Čas automatického vynulovania> ani <Funkcia po autom. resete>.
<Funkcia po autom. resete>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Môžete nastaviť, či sa po inicializácii automatického resetovania počas spúšťania zobrazí predvolená obrazovka možnosti <Implicitné okno pri spustení/obnovení> v časti <Predvoľby> alebo bezprostredne predchádzajúca obrazovka.
<Čas automatického vypnutia>
  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>
Ak je v režime automatického vypnutia displej dotykového panela neaktívny po určitú dobu po prepnutí sa do režimu spánku, zariadenie sa automaticky vypne.
<Týždenný časovač automatického vypnutia>
  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>
Môžete nastaviť čas, v ktorom sa zariadenie každý deň v týždni automaticky vypne. Ak používate túto funkciu, zariadenie nemusíte každý deň manuálne vypínať.
<Čas prepnutia do nečinného stavu>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Môžete nastaviť čas, ktorý má uplynúť pred tým, ako sa zariadenie automaticky prepne do režimu spánku, ak sa nebudú vykonávať žiadne operácie.
<Spotreba energie v nečinnom režime>
  <Predvoľby>  <Nastavenia času/energie>
Môžete nastaviť, koľko energie má stroj spotrebúvať v nečinnom (spánkovom) režime.
<Týždenný časovač automatického spánku>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Môžete nastaviť čas, ktorý má uplynúť predtým, ako sa stroj prepne do spánkového režimu každý deň v týždni.
<Nastavenia času ukončenia režimu spánku>
  <Predvoľby> <Nastavenia času/energie>
Môžete nastaviť čas na obnovenie činnosti z režimu spánku.
6W29-0F1