<Nastavenie/Údržba>

Položka
Opis
Táto časť obsahuje informácie o úprave nastavenia obrazovej kvality na kopírovanie a tlač.
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe používania funkcie automatického čistenia hlavnej jednotky a podávača.
6W29-0F5