<Nastavenia zabezp.>

Môžete nakonfigurovať nastavenia týkajúce sa funkcie overovania používateľov, hesla a šifrovania.
<Zakázať overenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia overovacej funkcie>
Vyberte, či chcete zakázať overovanie prostredníctvom ID oddelenia a kódu PIN v prípade činnosti z tlačiarne/skenera. Ak vyberiete možnosť <Zap.>, overovanie prostredníctvom ID správcu systému a kódu PIN bude taktiež zakázané v prípade krokov vykonávaných zo softvéru na správu zariadenia.
<Nastavenia uzamknutia>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia overovacej funkcie>
Vyberte, či chcete blokovať prihlásenie používateľov počas stanoveného časového intervalu po určitom počte po sebe nasledujúcich neplatných pokusov o prihlásenie. Toto nastavenie sa nevzťahuje na overovanie prostredníctvom ID oddelenia alebo kódu PIN, alebo overovania týkajúceho sa schránky.
<Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Vyberte, či chcete zakázať ukladanie hesla zadaného počas prihlásenia do vyrovnávacej pamäte.
<Pri použití predvoleného hesla zobraziť výstrahu>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Vyberte, či chcete zobraziť obrazovku na zmenu hesla, keď sa správca prihlási do zariadenia použitím predvoleného mena používateľa a hesla.
<Povoliť použitie predvol. hesla pre vzdialený prístup>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Vyberte, či chcete povoliť použitie predvoleného hesla počas prihlasovania sa z Remote UI (Vzdialené PR).
<Nastavenia minimálnej dĺžky>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Môžete nastaviť minimálny počet znakov požadovaných počas registrácie hesla na zabránenie zjednodušeniu hesiel. Keď je nastavená dĺžka hesla, používateľa nie je možné zaregistrovať použitím prázdneho hesla.
<Nastavenia obdobia platnosti>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Môžete nastaviť dobu platnosti hesla, aby používatelia museli pravidelne svoje heslá meniť a aby nedochádzalo k zjednodušovaniu hesiel.
<Zakázať použ. 3 alebo viac. rovn. po sebe idúcich zn.>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Heslá môžete obmedziť tak, aby sa rovnaký znak nedal použiť viac než tri alebo viackrát po sebe.
<Použite aspoň 1 veľké písmeno>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Heslá môžete obmedziť tak, aby bolo možné zaregistrovať iba heslá, ktoré obsahujú najmenej jedno veľké písmeno.
<Použite aspoň 1 malé písmeno>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Heslá môžete obmedziť tak, aby bolo možné zaregistrovať iba heslá, ktoré obsahujú najmenej jedno malé písmeno.
<Použiť aspoň 1 číslicu>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Heslá môžete obmedziť tak, aby bolo možné zaregistrovať iba heslá, ktoré obsahujú najmenej jednu číslicu.
<Použiť aspoň 1 symbol>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nastavenia overenia/hesla>  <Nastavenia hesla>
Heslá môžete obmedziť tak, aby bolo možné zaregistrovať iba heslá, ktoré obsahujú najmenej jeden symbol.
<Zakázať použitie slabého kódov.>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nast. kódovania>
Vyberte, či chcete obmedziť používanie slabého šifrovania alebo kľúča a certifikátu so slabým šifrovaním. Funkcie spravovania
<Metóda kódovania formátu na FIPS 140-2>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>  <Nast. kódovania>
Zadajte, či chcete, aby bola táto funkcia, ktorá používa šifrovanie, kompatibilná s režimom FIPS 140-2.
<Overiť systém pri spustení>
  <Nastavenia správy>  <Nastavenia zabezp.>
Zariadenie môžete nastaviť tak, aby počas spúšťania overoval integritu firmvéru a aplikácií nainštalovaných v zariadení.
6W29-0FX