<Predvoľby>

Položka
Opis
Táto časť obsahuje informácie o spôsobe registrácie nastavení papiera.
Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach zobrazenia na displeji dotykového panela.
Táto časť opisuje nastavenia časovača a energie.
Táto časť popisuje nastavenia siete.
Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach USB.
Táto časť obsahuje informácie o nastaveniach na zlepšenie dostupnosti, napríklad rýchlosť opakovania po podržaní stlačených klávesov a možnosť používania rýchlych pohybov prstom.
6W29-0EX