Odoslať

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Hlásenie o výstupe>
<Zoznam užívateľských dát VYS./PR.>
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zoznam užívateľských dát faxu>*1
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Bežné nastavenia>
<Uložiť obľúbené nastavenia>
Potvrdiť nastavenia
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Vybrať umiestnenie: <M1> až <M18>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Zobraziť komentáre>:
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov>, <Komentár>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Upraviť obľúbené nastavenia>
Stlačte tlačidlo: <M1> až <M18>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť komentáre>:
<Zap.>, <Vyp.>
<Zmazať>, <Skontr. obsah>, <Premenovať>
<Zobraziť potvrdenie pre obľúbené nastavenia>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné okno>
<Štandardne>, <Tlač. na jed. dotyk>, <Obľúbené nastavenia>, <Telefónny zoznam>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Obmedziť používanie adresára>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmeniť implicitné nastavenia>
<Uložiť>, <Inicializov.>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Registrovať skratky k voľbám>
<Skratka 1>:
<2-str. originál>, každý režim, <Nepriradené>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Skratka 2>:
<Rôzne veľké originály>, každý režim, <Nepriradené>
<Hlásenie o výsledku VYS.>
<Len pri chybe>, <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Len pri chybe>:
<Povoliť tlač z možností>: <Zap.>, <Vyp.>
<Hlásenie s obr. VYS.>: <Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Hlásenie s obr. VYS.>: <Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Vyp.>:
<Povoliť tlač z možností>: <Zap.>, <Vyp.>
<Hlásenie s obr. VYS.>: <Zap.>, <Vyp.>
<Hlásenie o správe komunikácie>
<Tlač/Odosl. pre každý špec. počet prenosov>: <Tlač>, <Odoslať>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Počet prenosov: 100 až 1000
<Tlačiť/Odoslať v určenom čase>: <Tlač>, <Odoslať>, <Vyp.>
Zadajte čas tlače: 00.00 až 23.59
<Tlačiť odos./prij. úlohy oddelene>: Zapnuté, Vypnuté
<Miesto určenia>
<ID VYS. terminálu>
<Tlač>, <Netlačiť>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Poloha tlače>: <Vnútri oblasti zobrazenia>, <Mimo oblasti zobrazenia>
<Zobraziť názov jedn. miesta určenia>: <Zap.>, <Vyp.>
<Označiť číslo ako>: <Fax>, <TEL>
<Zmazať chybné úlohy VYS.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Počet opakovaní>
0 až až 5 krát
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Pomer kompresie dát>
<Vysoký pomer>, <Normálne>, <Nízky pomer>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Hodnota gama pre VYS. YCbCr>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť rozdel. sekv. odos. pre VYS. WebDAV>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdiť certifikát TLS na VYS. s WebDAV>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<CN>: Zap., Vyp.
<Obmedziť nové miesta určenia>
<Fax>*1: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mail>: <Zap.>, <Vyp.>
<I-fax>: <Zap.>, <Vyp.>
<Súbor>: <Zap.>, <Vyp.>
<Vždy pridať podpis zariadenia k odos.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Obmedziť formáty súborov>: <Zap.>, <Vyp.>
<Obmedziť e-mail na odoslanie sebe>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať VYS. súboru do osobného priečinka>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Metóda špecifikácie osobného priečinka>
<Domáci priečinok>, <Registr. pre každého užív.>, <Použiť prihl. server>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Domáci priečinok>:
<Nas.>, <Použiť inf. over. pre kaž. užív.>
<Nastaviť>: <Protokol>(<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Hostiteľské meno>, <Cesta k priečinku>
Keď je vybratá položka <Použiť prihl. server>:
<Použiť inf. over. pre kaž. užív.>
<Zakázať opätovné odoslanie z výpisu>*1
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Archivovať VYS. dokument>*1
<Použiť Archivovať VYS. dokument>:<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Umiestn. zálohy>: Vybrať adresy, Detaily adresy, Registrovať adresy
<Názov priečinka>: <Informácie o odos.>, <Dátum>, <Vyp. (Nevytvoriť)>
<Formát súboru>: <TIFF>, <PDF>
<Zobraziť upozornenie, keď je prijatá úloha>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Úloha, ktorá sa zruší pri stlačení tlačidla Stop>
<Posledná prijatá úloha>, <Odosiela sa úloha>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia e-mailu/I-faxu>
<Registrovať názov jednotky>
Uložiť názov jednotky
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia komunikácie>
<E-mailová adresa>: Zadajte e-mailovú adresu
Áno
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Server SMTP>: Zadajte server SMTP
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použ. PR. POP>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť PR. SMTP>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Server POP>: Zadajte server POP
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Prihlasovacie meno POP>: Zadajte prihlasovacie meno POP
Áno
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Heslo POP>: Zadajte heslo POP
Áno
Áno
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Interval POP>: 0 až 99 minút
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP VYS.>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<SMTP PR.>: <Vždy TLS>, <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Metóda over. POP>: <Štandardne>, <APOP>, <OVER. POP>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Overenie SMTP (OVERENIE SMTP)>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Overenie POP pred odosielaním>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Pri odosielaní zobr. okno over.>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Špecif. číslo portu pre SMTP VYS./PR. POP>
<SMTP VYS.>: 1 až 25 až 65535
<PR. POP>: 1 až 110 až 65535
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia S/MIME>
<Nast. kódovania>: <Vždy kódovať>, <Kódovať iba s certifikátom>, <Nekódovať>
<Pridať digitálne podpisy>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť detaily>:
<Algoritmus kódovania>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algoritmus podpisu>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Po príjme overiť podpis>: <Zap.>, <Vyp.>
<Po príjme vytlačiť podpis>: <Zap.>, <Vyp.>
<Potvrdiť certifikát TLS na VYS. so SMTP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<CN>: Zap., Vyp.
<Potvrdiť certifikát TLS na PR. s POP>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<CN>: Zap., Vyp.
<Maximálny objem dát pri odosielaní>
0 až 3 až 99 MB
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitný predmet>
Zadajte predmet, Priložený obraz
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Určiť overenie užív. pre odpoveď>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Ako odosielateľa určiť meno over.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť odosielanie e-mailu neregistr. užív.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit plného režimu VYS.>
1 až 24 až 99 hod.
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Tlač MDN/DSN po príjme>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť odosielanie cez server>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť MDN inak ako cez server>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Obmedziť doménu miesta urč.>
<Obmedziť odosiel. na domény>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Uložiť>, <Detaily/Upraviť>, <Zmazať>
<Autom. dokonč. zadania e-mailových adries>
<Vyp.>, <Adresár (Miestne)>, <Server LDAP>
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. pridať špecif. doménu do m. urč. bez domény>
<Meno domény>
<Pri odosielaní e-mailu>: <Zap.>, <Vyp.>
<Pri odosielaní I-faxu>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia faxu>*1
<Uložiť obľúbené nastavenia>
Potvrdiť nastavenia
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Vybrať umiestnenie: <M1> až <M18>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Zobraziť komentáre>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Názov>, <Komentár>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Upraviť obľúbené nastavenia>
Stlačte tlačidlo: <M1> až <M18>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť komentáre>: <Zap.>, <Vyp.>
<Zmazať>, <Skontr. obsah>, <Premenovať>
<Zobraziť potvrdenie pre obľúbené nastavenia>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Implicitné okno>
<Štandardne>, <Tlač. na jeden dotyk>, <Obľúbené nastavenia>, <Telefónny zoznam>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Obmedziť používanie adresára>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zmeniť implicitné nastavenia>
<Uložiť>, <Inicializovať>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Registrovať skratky k voľbám>
<Skratka 1>:
<Sýtosť>, každý režim, <Nepriradené>
Áno
Áno
Nie
C
Favorite Settings
<Skratka 2>:
<Typ originálu>, každý režim, <Nepriradené>
<Skratka 3>:
<2-str. originál>, každý režim, <Nepriradené>
<Skratka 4>:
<Rôzne veľké originály>, každý režim, <Nepriradené>
<Uložiť meno odosielateľa (TTI)>
<Uložiť/Editovať>, <Zmazať>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Ako meno odosielateľa použiť užív. meno over.>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<VYS. s ECM>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť trvanie pauzy>
1 až až 15 s
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Automatické opakovanie voľby>*4
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastaviť detaily>:
<Počet opak. volieb>: 1 až 2 až 10 krát
<Interval opakov.>: 2 až 99 minút
<Opakovanie voľbu pri chybe VYS.>: <Chyba a 1. strana>, <Všetky strany>, <Vyp.>
<Kontrolovať tón zvonenia pred vytáčaním>*4
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Hlásenie o výsl. VYS. faxu>
<Len pri chybe>, <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Len pri chybe>:
<Hlásenie s obr. VYS.>: <Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Hlásenie s obr. VYS.>: <Zap.>, <Vyp.>
<Hlásenie o činnosti faxu>
<Tlač/Odosl. pre každý špec. počet prenosov>: <Tlač>, <Odoslať>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Počet prenosov: 40 až 1000
<Tlačiť/Odoslať v určenom čase>: <Tlač>, <Odoslať>, <Vyp.>
Zadajte čas tlače: 00.00 až 23.59
<Tlačiť odos./prij. úlohy oddelene>: Zapnuté, Vypnuté
<Miesto určenia>
<Nastaviť linku>
<Linka 1> až <Linka X>*5
Áno
Nie
Nie
Nie
<Uložiť telefónne číslo jednotky>
Zadajte telefónne číslo používateľa
Áno
Nie
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Registrovať názov jednotky>
Zadajte názov jednotky
Áno
Nie
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Vybrať typ linky>
<Impulzová>, <Tónová>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Upravte názov riadka pre obr. výberu riadka>
Zadajte názov linky
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zoznam implicitních adries pri výbere linky>
<Tel. zoznam 1> až <Tel. zoznam 10>, <Vš. tel. zoznamy>
Áno
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Poč. rýchlosť VYS.>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenie tl. R>
<PSTN>, <PBX>
Keď je vybratá položka <PBX>:
<Predpona> (maximálne 20 číslic), <Zavesenie>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdiť zadané faxové číslo>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Umožniť VYS. prostredníctvom ovládača faxu>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdiť pred odoslaním pri obs. m. urč. faxu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Len pre sekv. vysielanie>, <Všetko>
<Zakázať sekv. vysielanie pri obsiahnutí m. urč. faxu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia VYS. vzdial. faxu>*1
<Adresa servera vzdialeného faxu>
Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Časový limit VYS.>
1 až 24 až 99 hod. (prírastky po jednej hodine)
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Počet VYS. liniek>
1. až 4. linka
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Vybrať prioritnú linku>
<Auto>, <Linka 1> až <Linka X>*6
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť IP fax>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia režimu komunikácie faxu IP>
<Použiť Intranet>: <Zap.>, <Vyp.>
<Použiť bránu VoIP>: <Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia vzdial. faxu>*1
<Použiť vzdial. fax>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Autom. nastaviť rýchlosť komunikácie pri použití VoIP>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné produkty.
*2
<Zobraziť komentáre>: Nie
*3
<Detaily/Upraviť>: Nie, <Zmazať>: Nie
*4
Indikuje položky, ktoré sa nemusia zobraziť na obrazovke nastavení/registrácie, alebo ktoré môžu mať odlišné predvolené nastavenie (v závislosti od oblasti).
*5
Počet liniek závisí od voliteľných doplnkov pripojených k zariadeniu a od nastavenia položky <Počet VYS. liniek>.
*6
Zobrazí sa podľa počtu liniek nastavených v časti <Počet VYS. liniek>.
6W29-0EC