Tabuľka nastavení/registrácie

Nasledujúce nastavenia môžete vybrať alebo uložiť na obrazovke nastavení/registrácie:
Niektoré nastavenia sa v závislosti od konfigurácie voliteľného vybavenia nainštalovaného na zariadení nemusia zobraziť.
Niektoré zmeny sa v závislosti od nastavení nemusia prejaviť hneď. V takom prípade je potrebné vykonať niektorý z nasledujúcich krokov.
Stlačte tlačidlo <Áno> na obrazovke na potvrdenie, či chcete vykonať zmeny.
Stlačte tlačidlo   <Použ zmeny nast.>.
Reštartujte zariadenie.
Nastavenia, ktoré je možné stanoviť, sa v prípade správcov a bežných používateľov odlišujú, a to podľa obmedzení aktivovaných správcom.

Popis nastavení

Obsahuje informácie o funkciách každej položky nastavenia v časti s nastaveniami/registráciou. Nastavenia, ktoré je možné používať, sa odlišujú v závislosti od oprávnenia používateľa a zariadenia, ktorý používate. Položky nastavenia a hodnoty sú uvedené v časti s popisom nastavenia. Predvolené hodnoty z výroby sú uvedené tučným červeným písmom.

„DeviceAdmin“ a „NetworkAdmin“

Položky „DeviceAdmin“ a „NetworkAdmin“ sú uvedené pre každú položku v tabuľke s nastaveniami/registráciou. Ak je pre zariadenie určená rola správcu, používatelia s oprávneniami Administrator môžu meniť všetky nastavenia a bežní používatelia majú obmedzené oprávnenia a meniť môžu iba niektoré nastavenia. Používatelia s oprávneniami DeviceAdmin alebo NetworkAdmin môžu meniť niektoré nastavenia aj v prípade, ak sú tieto nastavenia zakázané. Výrazy „Áno“ alebo „Nie“ znamenajú v prípade takýchto nastavení skutočnosť, či je ich možné meniť použitím oprávnení DeviceAdmin a NetworkAdmin.

„Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)“

Položka „Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)“ je uvedená pre každú položku v tabuľke s nastaveniami/registráciou. Reťazce „Áno“ alebo „Nie“ znamenajú, či je nastavenia možné (alebo nemožné) meniť v Remote UI (Vzdialené PR).

Import všetkých funkcií

Položka „Import všetkých funkcií“ je uvedená v tabuľke s nastaveniami/registráciou. V závislosti od toho, či je možné položku nastavenia dávkovo importovať, bude uvedená hodnota „A“, „B“, „C“ alebo „Nie“. Možnosti „A“, „B“ a „C“ odkazujú na nasledujúce prípady.

Prípad A

Importovanie všetkého do zariadenia
Obnovenie informácií o nastaveniach do zariadenia na účely zálohovania.
 
 
Export
 
 
 
Importovanie
 
 
 
Informácie o nastavení

Prípad B

Importovanie všetkého do zariadenia rovnakého modelu
Vzťahuje sa na zariadenia rovnakej série ako toto zariadenie.
 
Export
 
 
 
Informácie o nastavení
 
Importovanie
 
 

Prípad C

Importovanie všetkého do zariadenia iného modelu
Vzťahuje sa na modely, ktoré podporujú dávkové importovanie.
 
Export
 
 
 
Informácie o nastavení
 
Importovanie
 
 

Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)

Táto časť uvádza položky nastavenia/registrácie, ktoré korešpondujú s jednotlivými položkami dávkového exportu v Remote UI (Vzdialené PR). V prípade položiek, ktoré sa neimportujú alebo neexportujú, bude uvedená hodnota „–“. Import a export všetkých nastavení
Položky, ktoré je možné vybrať na dávkový export Remote UI (Vzdialené PR), sú uvedené nižšie.
Položky, ktoré je možné vybrať pomocou funkcie dávkového exportu
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* Informácie o nastaveniach, ktoré sú súčasťou možnosti [Personal Setting Information], nájdete v časti Zoznam položiek, ktoré možno prispôsobiť. Vyberte položku v časti „Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)“ uvedenej v tabuľke s nastaveniami/registráciou, keď exportujete hodnotu (ktorú ste nastavili v časti <Nastavenia zariadenia>) z Remote UI (Vzdialené PR). <Osobné nastavenia> a <Nastavenia zariadenia>
6W29-0CA