Správa zariadení

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia informácií o zariadení>
<Názov zariadenia>
Nie
Nie
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Miesto>
Nie
Nie
Áno
A
Settings/Registration Basic Information
<Import/Export zo softvéru na správu adresára>
<Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Pri importe použiť overenie užívateľa>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdiť certifikát podpisu zariadenia>
<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Potvrdiť certifikát podpisu užívateľa>*2
<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Nastavenia certifikátu>
<Generovať kľúč>
<Generovať kľúč sieťovej komunikácie>
<Názov kódu>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Algoritmus podpisu>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Algoritmus kódu>: <RSA>, <ECDSA>
Áno
Áno
Áno
Nie
Keď je vybratá položka <RSA>: <Dĺžka kódu (v bitoch)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Áno
Áno
Áno
Nie
Keď je vybratá položka <ECDSA>
<Typ kódu>: <P256>, <P384>, <P521>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Dátum nado. platnosti>: Dátum, mesiac, rok (01/01/2000 – 31/12/2037)
Áno
Áno
Áno
Nie
<Dátum ukonč. platnosti>: Dátum, mesiac, rok (01/01/2000 – 31/12/2037)
Áno
Áno
Áno
Nie
<Krajina/oblasť>: Názov a kód krajiny/oblasti
Áno
Áno
Áno
Nie
<Štát>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Mesto>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Organizácia>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Organiz. jednotka>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Spoločný názov> (IP adresa zariadenia alebo FQDN (max. 41 znakov))
Áno
Áno
Áno
Nie
<Generovať/Aktualiz. kľúč podpisu zariad.>
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
C
Key Settings
<Generovať/Aktualiz. kľúč na ovl. prístupu>
<Áno>, <Nie>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zoznam kľúčov a certifikátov>
<Zoznam kľúčov a certif. pre užív.>*2
<Podrobnosti o certifikáte>: (<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>)
Áno
Áno
Áno
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Zmazať>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zoznam kľúčov a certif. pre tento stroj>*2
<Podrobnosti o certifikáte>: (<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>)
Áno
Áno
Áno
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Zmazať>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zobraziť použ. miesto> (kláves a certifikát)
Áno
Áno
Áno
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Zoznam CA certifikátov>
<Podrobnosti o certifikáte>: (<Verzia>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Vydané pre>, <Dátum nado. platnosti>, <Dátum ukonč. platnosti>, <Vydavateľ>, <Verejný kód>, <Odtl. palca cert.>, <Vydané pre (Alt. meno)>, <Overiť certifikát>)
Áno
Áno
Áno
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Zmazať>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zoznam odvolania certifikátu (CRL)>
<Detaily CRL>: <Verzia>, <Algoritmus podpisu>, <Platné od>, <Ďalšia aktualizácia>, <Vydavateľ>, <Zoznam sériových č.>
Áno
Áno
Áno
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Zmazať>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Registrovať kľúč a certifikát>
<Uložiť>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zmazať>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Registrovať CA certifikát>
<Uložiť>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Zmazať>
Áno
Áno
Áno
Nie
<Nast OCSP (protokolu stavu on-line certifikátu)>
<Použiť OCSP (protokol stavu on-line certifikátu)>: <Zap.>, <Vyp.>
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Úroveň overenia certifikátu>:
<Aktivovať neoverené certifikáty>: <Zap.>, <Vyp.>
<Použiť OCSP (protokol stavu on-line certifikátu)>:
<URL>: <Získať z certifikátu>, <Užívateľ.>, <Získať z cert./Užív.>
<Užív. URL>
<Časový limit komunikácie>: 1 až 3 až 30 s
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť stav úlohy pred overením>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať prístup k úlohám iného užívateľa>
<Kopírovať/Tlačiť>: <Zap.>, <Vyp.>
<Odoslať>: <Zap.>, <Vyp.>
<Prijať>: <Zap.>, <Vyp.>
<Uložiť>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobraziť výpis úloh>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Vyp.>:
<Získať výpis úloh pomocou softvéru správy>: <Povoliť>, <Nepovoliť>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložiť výpis auditu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Získať výpis overenia siete>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Operačný výpis uskl. kľúča>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Obmedziť prístup zástupcu servisu>
<Zap.>, <Vyp. (potr. over.)>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Synchronizovať užív. nastavenia (klient)>
Pred synchronizáciou: <Aktivovať>, <Pauza>
Po synchronizácii: <Deaktivovať>, <Obnoviť>
Nie
Nie
Áno
Nie
<Spravovať osobné nast.>
<Aktivovať použitie osobn. nast.>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Akcia pri presahu max. počtu užívateľov>
<Zmazať najstaršie nast. užív.>, <Zrušiť nastav. nového užív.>
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť implicitné okno pri spustení/obnovení>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať inicializáciu hesla správcu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Nie
Nie
<Obmedziť oper. špeciál. režimu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Nie
Nie
*1
Slúži na importovanie zaregistrovaného distribučného cieľového miesta.
*2
Indikuje položky, ktoré sa zobrazia až potom, keď budú k dispozícii príslušné voliteľné zariadenia.
*3
Podporuje iba algoritmy, ktoré je možné importovať z Remote UI (Vzdialené PR).
*4
Kódy a certifikáty sa exportujú vo formáte PKCS#12.
6W29-0ER