Nastavenia zabezp.

Informácie o položkách („A“, „B“, „C“ a „Nie“) v stĺpci „Import všetkých funkcií“ nájdete v časti Import všetkých funkcií.
Položka
Opis nastavenia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Dá sa nastaviť v Remote UI (Vzdialené PR)
Import všetkých funkcií
Názov položky v prípade exportovania pomocou Remote UI (Vzdialené PR)
<Nastavenia overenia/hesla>
<Nastavenia overovacej funkcie>
<Zakázať overenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN>
<Zap.>, <Vyp.>
Áno
Áno
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia uzamknutia>
<Aktivovať uzamknutie>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
Keď je vybratá položka <Zap.>:
<Prahová hodnota uzamknutia>: 1 až 10-krát
<Obdobie uzamknutia>: 1 až 60 min.
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia hesla>
<Zakázať ukladanie overovacieho hesla do pamäte>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Pri použití predvoleného hesla zobraziť výstrahu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Povoliť použitie predvol. hesla pre vzdialený prístup>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia minimálnej dĺžky>
<Zap.> (1 až 32 znakov), <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavenia obdobia platnosti>
<Zap.> (1 až 180 dni), <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázať použ. 3 alebo viac. rovn. po sebe idúcich zn.>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použite aspoň 1 veľké písmeno>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použite aspoň 1 malé písmeno>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť aspoň 1 číslicu>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Použiť aspoň 1 symbol>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. kódovania>
<Zakázať použitie slabého kódov.>
<Zap.>, <Vyp.>
Vybratá je možnosť <Zap.>:
<Zakázať použitie kľúča/certifikátu so slabým kódov.>: <Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Metóda kódovania formátu na FIPS 140-2>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
<Overiť systém pri spustení>
<Zap.>, <Vyp.>
Nie
Nie
Áno
C
Settings/Registration Basic Information
6W29-0EW