Nastavenie adresy IPv4 vedľajšej linky

Ak je zvolená možnosť <Vybrať rozhranie>, adresu IP pre bezdrôtovú sieť LAN (vedľajšiu linku) možno nastaviť v časti <Nastavenia vedľajšej linky>.
Na vedľajšej linke možno používať len adresy IPv4.
1
Stlačte tlačidlo .
2
Stlačte položky <Predvoľby>  <Sieť>  <Nastavenia vedľajšej linky>.
3
Stlačte položku <Nastavenia IP adresy> a nastavte adresu IP pre bezdrôtovú sieť LAN (vedľajšiu linku).
Automatické prideľovanie a manuálne zadanie je možné nastaviť aj súčasne. Ak nastavíte obidve možnosti a zároveň pod položkou <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> zvolíte možnosť <Vyp.>, v prípade, že sa nepodarí získať adresu IP automaticky, použije sa manuálne zadaná adresa IP.
Automatické prideľovanie adresy IP prostredníctvom protokolu DHCP
Stlačte tlačidlo <DHCP>. Vykonajte voľbu podľa prostredia vašej bezdrôtovej siete LAN.
Ak je zvolená možnosť <DHCP>, bez ohľadu na to, či je v danom prostredí k dispozícii DHCP, spustí sa nastavené spojenie a overí sa, či sú k dispozícii sieťové služby. Ak DHCP nepoužívate, túto položku sa odporúča nevoliť.
Ručné zadanie adresy IP
1
Skontrolujte, či nie je zvolená možnosť <DHCP>.
Ak je zvolená, príslušným tlačidlom ju zrušte.
2
Zadajte adresu IP a masku podsiete.
Vždy stlačte príslušné tlačidlo a zadajte požadované nastavenie.
4
Stlačte tlačidlo <OK>.
5
Stlačte tlačidlo   <Áno>.
Bezdrôtovú sieť LAN (vedľajšiu linku) nie je možné cez smerovač spojiť s inými sieťami.
6W29-00S