Zaseknutý papier v podávači

Skontrolujte miesto zaseknutia papiera na obrazovke a podľa pokynov uvedených nižšie odstráňte originál.
Tento postup je potrebný len v prípade zariadenia imageRUNNER 2425i.
1
Odoberte všetky originály z priečinka na podávanie originálov.
2
Skontrolujte, či je originál zaseknutý v kryte podávača.
Potiahnutím páčky otvorte kryt podávača.
Ak je originál zaseknutý, jemne ho potiahnite v smere šípky.
3
Skontrolujte, či je originál zaseknutý v priečinku výstupu originálov.
Otočte zelené koliesko proti smeru hodinových ručičiek.
Ak je originál zaseknutý, jemne ho potiahnite v smere šípky.
4
Skontrolujte, či je originál zaseknutý vo vnútornom kryte podávača.
Otvorte vnútorný kryt podávača.
Ak je originál zaseknutý, jemne ho potiahnite v smere šípky.
Zatvorte vnútorný kryt podávača.
5
Po odstránení všetkých zaseknutých originálov zatvorte kryt podávača.
6
Zodvihnite podávač a skontrolujte, či sa tu nachádza zaseknutý originál.
Zodvihnite podávač a skontrolujte miesto označené značkou .
Ak je originál zaseknutý, jemne ho potiahnite v smere šípky.
7
Vráťte podávač na pôvodnú pozíciu.
Pokračujte podľa pokynov na obrazovke týkajúcich sa prerušenej operácie alebo pokračujte v odstraňovaní zaseknutých papierov.
Keď zatvárate podávač, dbajte na to, aby ste sa nepozerali do svetla emitovaného cez kopírovaciu dosku.
6W29-0J8