تغذیه‌کننده

"تغذیه‌کننده" تجهیزات استاندارد برای imageRUNNER 2425i است.
مکانیسم تغذیه سند اصلی
تغذیه کننده سند خودکار
اندازه/نوع سند اصلی
اندازه اسناد اصلی
حداکثر: 297 میلی متر × 432 میلی متر*1
حداقل: 148.5 میلی متر × 139.7 میلی متر
وزن اسناد اصلی
37 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع*2
اندازه های اسناد اصلی قابل شناسایی به طور خودکار
A3، ‏A4، ‏A4R، ‏A5، ‏A5R
ترکیب اندازه‌های سند که می‌توانید کپی/اسکن کنید*3
اسناد با عرض یکسان: A3 و A4، ‏A4R و A5
ظرفیت سینی سند اصلی
A4، ‏A4R، ‏A5، ‏A5R: حدود 50 برگه (64 گرم/متر مربع / 75 گرم/متر مربع / 80 گرم/متر مربع)
A3: حدود 25 برگه (64 گرم/متر مربع / 75 گرم/متر مربع / 80 گرم/متر مربع)
سرعت اسکن سند اصلی
(A4)
اسکن یک رو
اسکن (300 نقطه در هر اینچ x ‏300 نقطه در هر اینچ)*4
تمام رنگی: 25 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 35 صفحه/دقیقه
کپی (600 نقطه در هر اینچ x 600 نقطه در هر اینچ)
تمام رنگی: 13 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 25 صفحه/دقیقه
اسکن دو رو
اسکن (300 نقطه در هر اینچ x ‏300 نقطه در هر اینچ)*4
تمام رنگی: 8 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 12 صفحه/دقیقه
کپی (600 نقطه در هر اینچ x 600 نقطه در هر اینچ)
تمام رنگی: 4 صفحه/دقیقه
سیاه و سفید: 8 صفحه/دقیقه
*1 سند اصلی بلند: 630 میلیمتر
*2 اسناد اصلی با وزن 37 گرم/متر مربع تا کمتر از 52 گرم/متر مربع و 105 گرم/متر مربع تا 128 گرم/متر مربع تنها برای اسکن یک سند اصلی منفرد پشتیبانی می‌شوند.
*3 کپی/اسکن کردن با ترکیبی به غیر از موارد ذکر شده در سطور فوق می‌تواند موجب آسیب به سند یا گیر کردن کاغذها شود.
*4 سرعت اسکن بسته به حالت اسکن و نوع سند اصلی فرق دارد.
6W1Y-0KU