ویژگی های سخت افزار

این بخش، ویژگی های واحد اصلی و تجهیزات اختیاری این محصول را ارائه می دهد. توجه داشته باشید که مشخصات بدون اعلان قبلی و برای بهبود محصول یا انتشارات بعدی در معرض تغییر است.

مشخصات دستگاه

مشخصات تجهیزات اختیاری

6W1Y-0KR