تثبیت اندازه و نوع کاغذ برای استفاده در سینی چندمنظوره

اگر همیشه از یک نوع و اندازه کاغذ برای سینی چندمنظوره استفاده می‌کنید، توصیه می‌شود تنظیمات نوع و اندازه کاغذ را برای سینی چندمنظوره تثبیت کنید. این کار راحت است زیرا می‌توانید در زمان و نیرویی که هر بار برای انجام تنظیمات هنگام بارگذاری کاغذ‌‌‌‌ در سینی چندمنظوره می‌گذارید صرفه جویی کنید.
1
را فشار دهید.
2
<Preferences>  <Paper Settings>  <Multi-Purpose Tray Defaults> را فشار دهید.
3
<Use Preset>‏  <Register> را فشار دهید.
4
اندازه کاغذ را انتخاب کنید.
هنگام ثبت کاغذ اندازه استاندارد
هنگام ثبت کاغذ با اندازه سفارشی
هنگام ثبت پاکت نامه
5
نوع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> فشار دهید.
6
<OK> را فشار دهید.
7
<Close> را فشار دهید.
6W1Y-02E