ویرایش مقصدهای ثبت شده در Address Book

بعد از ثبت مقصد، می توانید تنظیمات آن را ویرایش یا حذف کنید.
1
<Dest./Fwd. Settings> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Register Destinations> را فشار دهید.
3
مقصد موردنظر را برای ویرایش انتخاب کنید.
لیست کشویی فهرست آدرس
<Personal Addr. List>،‏ <Address List 1> تا <Address List 10> یا <Address List for Admin.> را برای فیلتر کردن مقصدهای موردنظر برای نمایش در فهرست آدرس انتخاب کنید.
<Search by Name>
نام مقصد را وارد کنید. برای برگشتن به صفحه قبلی، <Search by Name> را دوباره فشار دهید.
فهرست مقصد
مقصد موردنظر را برای ویرایش یا حذف انتخاب کنید.
دکمه حرف ابتدایی
دکمه حرفی عددی مربوط به نویسه ابتدایی نام مقصد را انتخاب کنید. برای نمایش همه مقصدهای ثبت شده، <All> را فشار دهید.
<Delete>
برای حذف مقصد فشار دهید.
<Details/Edit>
برای بررسی یا ویرایش تنظیمات مقصد فشار دهید.
لیست کشویی نوع مقصد
(ایمیل)،‏ (فکس)،‏ (I-fax)، (فایل) یا  (گروه) را برای فیلتر کردن مقصدهای نشان داده شده در فهرست آدرس () انتخاب کنید. برای نمایش همه مقصدهای ثبت شده، <All> را فشار دهید.
وقتی مقصد توسط شماره دسترسی مدیریت می شود، شماره دسترسی (محدود کردن دسترسی به مقصدهای ثبت شده در Address Book) را پس از فشار دادن <Access No.> وارد کنید.
مقصدهای موجود در <Personal Address List> فقط برای کاربران واردشده به سیستم که آنها را ثبت کرده اند نمایش داده می شود. حتی اگر امتیازات سرپرست را داشته باشید، نمی توانید مقصدهای موجود در <Personal Address List> متعلق به سایر کاربران را مشاهده یا ویرایش کنید.
4
<Details/Edit> را فشار دهید.
اگر می خواهید مقصدی را حذف کنید، آن مقصد را انتخاب کنید و <Delete>‏  <Yes> را فشار دهید.
5
تنظیمات مقصد را ویرایش کنید.
برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه ویرایش تنظیمات، به ثبت مقصد در Address Book رجوع کنید.
6
<OK>‏  <Close> را فشار دهید.
6W1Y-038