تغییر زبان نمایش

می‌توانید زبان و چیدمان صفحه کلیدی را که در نمایشگر صفحه لمسی نشان داده می‌شود تغییر دهید. اگر زبان را مکرراً تغییر می‌دهید، راحت تر است که از دکمه <Switch Language/Keyboard> استفاده کنید. برای نمایش این دکمه روی نمایشگر صفحه لمسی، مراحل زیر را دنبال کنید.

تغییر زبان نمایش و چیدمان صفحه کلید

1
را فشار دهید.
2
<Preferences>‏  <Display Settings>‏  <Switch Language/Keyboard> را فشار دهید.
3
زبانی را از فهرست انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
می‌توان چیدمان صفحه کلید را برای برخی از زبان‌ها تغییر داد. پس از انتخاب زبان، <Set> را فشار دهید، نوع چیدمان را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.

نمایش دکمه <Switch Language/Keyboard> در نمایشگر صفحه لمسی

1
را فشار دهید.
2
<Preferences>  <Display Settings>  <Display Switch Language/Keyboard Button> را فشار دهید.
3
<On>‏  <OK> را فشار دهید.
اگر آن را روی <On> تنظیم کنید، در پایین نمایشگر صفحه لمسی نشان داده می‌شود. می‌توانید با فشار دادن دکمه <Switch Language/Keyboard>، انتخاب زبان دلخواه از فهرست و فشار دادن <OK>، زبان فعلی را به زبان دیگری تغییر دهید.
می‌توانید زبان نمایش را برای هر کدام از کاربران واردشده به سیستم تغییر دهید. سفارشی‌سازی ظاهر صفحه نمایش و شرایط عملیاتی
6W1Y-02X