کپی کردن همزمان اسناد اصلی که به طور مجزا اسکن شده اند (Job Build)

 
حتی اگر تعداد زیادی سند اصلی دارید که باید با هم در تغذیه کننده گذاشته شوند، می توانید اسناد اصلی را به طور مجزا اسکن کنید و سپس به صورت یک دسته سند کپی کنید. اسناد اصلی اسکن شده با تغذیه کننده و صفحه شیشه ای نیز می توانند یکباره کپی شوند.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Job Build>‏  <Close> را فشار دهید.
5
برای اسکن اسناد اصلی، را فشار دهید.
هنگامی که اسکن کامل شد، صفحه ای ظاهر می شود که از شما می خواهد که سند بعدی را اسکن کنید.
6
سند اصلی بعدی را قرار داده و  را برای اسکن سند اصلی فشار دهید.
این مرحله را تکرار کنید تا اسکن همه اسناد اصلی تمام شود.
برای تغییر تنظیمات اسکن، <Change Settings> را فشار دهید.
عملکردهای زیر می توانند در <Change Settings> استفاده شوند: لازم است تنظیمات اسکن ضروری را از قبل انجام دهید چون نمی توانید در حالت Job Build، عملکردهای دیگر را تغییر دهید.
<Copy Ratio>
<2-Sided Original>
<Density>
<Original Type>
اگر حالت <N on 1 > را همراه با حالت Job Built مشخص کنید، نمی توانید <Copy Ratio>، و <Density> را در <Change Settings> تغییر دهید.
7
<Start Copying> را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
6W1Y-040