کپی از کارت های شناسایی

 
این عملکرد به شما امکان می دهد تا پشت و روی کارت شناسایی را روی یک صفحه کاغذ تکی کپی کنید. این عملکرد هنگام کپی کردن کارت شناسایی مانند گواهینامه رانندگی مفید است، زیرا جهت و موقعیت چاپ تصاویر هر دو طرف کارت شناسایی به صورت خودکار بر اساس اندازه کاغذ تراز می شوند.
کارت شناسایی را روی صفحه شیشه ای قرار دهید. کارت شناسایی را رو به پایین قرار دهید به طوری که گوشه آن با گوشه بالا سمت چپ صفحه شیشه ای، همانطور که در پایین نشان داده شده است، تراز باشد. وقتی کارت شناسایی درون تغذیه کننده است، از حالت کپی کردن کارت شناسایی نمی توان استفاده کرد.
اگر سند دیگری در تغذیه کننده تنظیم شده باشد، نمی توانید کپی را آغاز کنید. سند اصلی را از تغذیه کننده بردارید.
تنها کاغذهای A4 و A4R می توانند برای <Copy ID Card> استفاده شوند.
1
کارت شناسایی را رو به پایین روی صفحه شیشه ای قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Copy ID Card> را فشار دهید.
5
<Change> را فشار دهید، کاغذی که می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
6
<OK>‏  <Close> را فشار دهید.
7
 را برای اسکن طرف جلو فشار دهید.
به محض این که اسکن پایان یافت، صفحه ای ظاهر می شود که به شما اعلام می کند که آماده سازی برای اسکن طرف پشت کامل شده است.
8
کارت شناسایی را برگردانید، به گونه ای که طرف پشت آن رو به پایین باشد و  را برای اسکن طرف پشت فشار دهید.
پس از آن که طرف پشت اسکن شد، چاپ به طور خودکار آغاز می شود.
6W1Y-04F