دریافت فاکس های اینترنتی

وقتی فاکس اینترنتی دریافت می شود

نشانگر پردازش/داده‌ها روی پانل کنترل با رنگ سبز چشمک می زند. وقتی دریافت کامل شد، سند به طور خودکار چاپ شده و نشانگر خاموش می شود.
برای لغو دریافت، <Status Monitor>  <Receive>  <Job Status>  را فشار داده و یک سند را انتخاب کنید  <Cancel>.
می توانید زمان قبل از لغو شدن دریافت را برای وقتی که فاکس اینترنتی تقسیم شده دریافت می شود و داده های بعدی دریافت نمی شوند مشخص کنید. داده های دریافت شده در زمان مشخص شده چاپ می شوند. <Divided Data RX Timeout>

کاغذ خروجی

فاکس اینترنتی دریافتی روی اندازه کاغذ مشابه با اندازه سند دریافتی چاپ می شود. وقتی کاغذی که با اندازه سند دریافتی منطبق باشد وجود ندارد، سند بر اساس تنظیمات <Select Drawer> چاپ می شود. <Select Drawer>
دریافت دستی فاکس های اینترنتی
<Status Monitor>  <Receive>  <Job Log>  <Check I-Fax RX> را فشار دهید. فشار دادن <Fax/I-Fax Inbox>(صفحه <Home>)  <Memory RX Inbox>  <Divided Data RX Inbox> به شما کمک می کند تا وضعیت دریافت فاکس اینترنتی و اندازه داده های آنها را بررسی کنید.
نکات
می توانید هنگام چاپ در مصرف کاغذ صرفه جویی کنید.
می توانید اطلاعاتی مانند زمان دریافت را در اسناد دریافتی هنگام چاپ ذکر کنید. <Print RX Page Footer>
6W1Y-05U