ارسال فاکس ها از رایانه شما (فاکس رایانه ای)

می توانید اسناد فاکس ایجاد شده روی رایانه تان را مستقیماً از رایانه تان درست مانند عملیات چاپ ارسال کنید. این ویژگی نیاز به چاپ اسناد برای فاکس کردن را از بین برده و در مصرف کاغذ صرفه جویی می کند. برای استفاده از این عملیات، باید درایور فاکس را روی رایانه تان نصب کنید (نصب درایورها).

راهنمایی در مورد درایور فاکس

با کلیک روی [Help] (Windows) یا  (Mac OS) روی صفحه تنظیمات درایور فاکس، صفحه راهنما نمایش داده می شود. برای مشاهده اطلاعاتی که در راهنمای کاربر وجود ندارد، از جمله ویژگی های درایور و نحوه تنظیم این ویژگی ها، به "راهنما" مراجعه کنید.
6W1Y-05K