ارسال فاکس از طریق رایانه

در این بخش، روند اصلی ارسال فاکس رایانه ای از رایانه توضیح داده می شود.
1
سندی را باز کنید و صفحه چاپ را نمایش دهید.
2
دستگاه را انتخاب کنید و روی [Print] یا [OK] کلیک کنید.
3
روی نوار [Enter Destination] کلیک کنید و حالت ارتباط و شماره فاکسی که استفاده می کنید را وارد کنید.
[* Communication Mode]: دقت کنید که [G3] انتخاب شود.
[* Fax Number/URI]: دقت کنید که [Fax Number] انتخاب شود.
[* Fax Number]: شماره فاکس را وارد کنید.
اگر می خواهید شماره ای را برای شماره گیری یک خط بیرونی مشخص کنید، روی [Detailed Settings] [Add Outside Dialing Prefix to G3/IP Fax Number] کلیک کنید و شماره فاکس را در کادر متنی [G3] وارد کنید.
اگر [Confirm Fax Number/URI when Setting Destination] در کادر محاوره ای [Security Settings] تنظیم شده باشد، شماره فاکس مشخص شده را در [Confirm Fax Number] وارد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش راهنمای درایور فاکس مراجعه کنید.
4
روی [Send] کلیک کنید.
ارسال آغاز می شود.
برای لغو ارسال، روی نماد چاپگر که در نوار کار دسکتاپ نمایش داده شده است دوبار کلیک کنید، و فایل مورد نظر برای لغو را انتخاب کنید و روی [Document]  [Cancel]  [Yes] کلیک کنید. اگر این نماد نمایش داده نشد، می توانید از پانل کنترل دستگاه نیز لغو را انجام دهید. بررسی وضعیت و گزارش اسناد ارسالی و دریافتی
وقتی صفحه ورود شناسه بخش و کلمه عبور یا نام کاربری و کلمه عبور نمایش داده می شود
شناسه بخش و کلمه عبور یا نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید.
1
سندی را باز کنید و صفحه چاپ را نمایش دهید.
2
دستگاه را انتخاب کنید و روی [Show Details] کلیک کنید.
3
روی [General Settings] کلیک کنید.
4
روی [Add Destination] کلیک کنید.
5
نام مقصد را در [Destination Name] و شماره فاکس را در [Fax Number] وارد کنید و سپس روی [Add] [Cancel] کلیک کنید.
اگر لازم است که شماره ای را برای شماره گیری یک خط بیرونی مشخص کنید، روی [Outside Dialing Prefix] [Settings] در پانل [Special Features] کلیک کنید، و سپس شماره را وارد کنید.
6
روی [Print] کلیک کنید.
ارسال آغاز می شود.
برای لغو ارسال، روی نماد چاپگر که روی Dock نمایش داده شده است کلیک کنید، و فایل مورد نظر برای لغو را انتخاب و  روی [Delete] یا کلیک کنید. اگر این نماد نمایش داده نشد، می توانید از پانل کنترل دستگاه نیز لغو را انجام دهید. بررسی وضعیت و گزارش اسناد ارسالی و دریافتی
وقتی صفحه ورود شناسه بخش و کلمه عبور نمایش داده می شود
شناسه دپارتمان و کلمه عبور را وارد کنید.
6W1Y-05L