دریافت فاکس

وقتی فاکسی دریافت می شود

نشانگر پردازش/داده‌ها روی پانل کنترل با رنگ سبز چشمک می زند. وقتی دریافت کامل شد، سند به طور خودکار چاپ شده و نشانگر خاموش می شود.
برای لغو دریافت فاکس، <Status Monitor>  <Receive>  <Job Status>  را فشار داده و  <Cancel> را انتخاب کنید.

کاغذ خروجی

فاکس ورودی روی همان اندازه کاغذی که دریافت شده، چاپ می‌شود. وقتی کاغذی که با اندازه سند دریافتی منطبق باشد وجود ندارد، سند بر اساس تنظیمات <Select Drawer> چاپ می شود. <Select Drawer>
دریافت سرویس های اطلاعات فاکس
پیام های ضبط شده را برای وارد کردن شماره سرویس دنبال کنید و سپس <Start RX> را فشار دهید.
اگر به اطلاعات بیشتری در مورد سرویس نیاز داشتید، با شرکت ارائه دهنده این سرویس تماس بگیرید.
دریافت با آدرس فرعی
دستگاه از کاربرد آدرس های فرعی استاندارد ITU-T* پشتیبانی می کند. برای دریافت سندی با آدرس فرعی، به <Forwarding Settings> مراجعه کنید.
* به معنای "اتحادیه مخابرات بین المللی - بخش استانداردسازی مخابرات" است، که گروهی است که درباره استانداردسازی مخابرات جهان توصیه هایش را مطرح می کند.
نکات
می توانید هنگام چاپ در مصرف کاغذ صرفه جویی کنید.
می توانید اطلاعاتی مانند زمان دریافت را در اسناد دریافتی هنگام چاپ ذکر کنید. <Print RX Page Footer>
اگر دستگاه را به گونه ای تنظیم کرده اید که کلمه عبور دریافت برای ارتباطات آدرس فرعی را بررسی کند، می توانید کاری کنید که دستگاه فاکس های اسپم را دریافت نکند. <RX Password>
تنظیم <Forward Temporarily Stored File to Memory RX Inbox> روی <Yes> به شما کمک می کند تا اسناد دریافتی را به مکان ذخیره دستگاه (صندوق ورودی RX حافظه) بازارسال کنید، وقتی به دلیل گیر کردن کاغذ یا عدم وجود کاغذ نمی توانند چاپ شوند. در این مورد، <Fax Memory Lock>/<Use I-Fax Memory Lock> به طور خودکار روی <On> تنظیم شده و اسناد بازارسال شده می توانند از روی صفحه بررسی شوند. همچنین، اسناد بازارسال شده را می توان بعداً چاپ کرد. (ذخیره اسناد دریافت شده در دستگاه (دریافت در حافظه)) تا به چاپ نرمال بازگردید، و <Fax Memory Lock>/<Use I-Fax Memory Lock> را روی <Off> تنظیم کنید.
6W1Y-04X