عملکردهای مفید زمان ارسال

در این بخش، نحوه ارسال سند در یک زمان مشخص، و نحوه ذخیره کردن یک نسخه از سند فاکس در یک سرور فایل خارجی توضیح داده می شود.
 
 
 
 
6W1Y-058