محرمانه نگاه داشتن اسناد دریافتی

 
این عملیات برای ذخیره اسناد دریافتی در مکان ذخیره مشخص شده ("صندوق ورودی فاکس محرمانه") است که با معیارهای خاصی منطبق هستند. "صندوق ورودی فاکس محرمانه" حاوی چندین صندوق است، و هر صندوق می تواند توسط کلمه عبور محافظت شود. با مشخص کردن شرایطی مانند ذخیره همه اسناد دریافتی از شرکت الف در صندوق شماره 10، به شما این امکان داده می شود که فقط اسنادی که لازم دارید را بررسی کنید. این عملیات از طریق تنظیم کلمه عبور به شما کمک می کند تا اجازه ندهید افراد تأیید اعتبار نشده، اسناد محرمانه را ناخواسته ببینند. وقتی نشانگر پردازش/داده‌ها روی پانل کنترل به رنگ سبز ثابت می ماند، از روش زیر برای بررسی/چاپ اسناد ذخیره شده استفاده کنید.
استفاده از این عملکرد
برخی تنظیمات مانند مکان ذخیره و کلمه عبور برای اسناد باید از قبل ثبت شود.
1
<Fax/I-Fax Inbox> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Confidential Fax Inbox> را فشار دهید.
3
صندوقی که می خواهید اسناد در آن ذخیره شوند را انتخاب کنید.
اگر کلمه عبوری برای صندوق تنظیم شده است، صفحه ای ظاهر می شود که از شما می خواهد که کلمه عبور را وارد کنید. کلمه عبور را وارد کنید و <OK> را فشار دهید.
لیست اسناد ذخیره شده نمایش داده می شود.
4
سندی را برای چاپ انتخاب کنید و <Print> را فشار دهید.
فشار دادن <Details> به شما کمک می کند تا اطلاعات پیرامون سند، از جمله نام ارسال کنندگان و تعداد صفحات دریافتی را بررسی کنید.
فشردن <Display Image> به شما کمک می کند تا محتوای سند را بررسی کنید و صفحاتی را انتخاب و حذف کنید.
با فشار دادن <Delete>  <Yes> سند را حذف کنید. نمی توانید همزمان چندین سند را حذف کنید. برای حذف چندین سند، هر بار یک سند را انتخاب و حذف کنید.
نمی توانید همزمان چندین سند را چاپ کنید. برای چاپ چندین سند، هر بار یک سند را انتخاب و چاپ کنید.
5
<Start Printing> را فشار دهید.
برای حذف سندی که قرار است چاپ شود، <Delete File After Printing> را قبل از چاپ فشار دهید.
چاپ شروع می شود.
نکات
می توانید تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که URL مکان ذخیره را از طریق ایمیل هنگام دریافت اسناد دریافت کنید. صرفاً وارد کردن URL در نوار آدرس مرورگر اینترنت به شما کمک می کند تا محتوای اسناد را از رایانه تان از طریق Remote UI بررسی کنید. <Set/Register Confidential Fax Inboxes>
ثبت سطح دلخواه صندوق ورودی فاکس محرمانه در دکمه <Personal>/<Shared> به شما کمک می‌کند تا عملیات را به سرعت و کارآمد انجام دهید.
6W1Y-05F