کاهش ماتی تصویر در محیط‌های دارای رطوبت و دمای بالا

هنگام وقوع ماتی تصویر (وقتی تصویر کم رنگ یا لکه‌دار شده) در محیط‌های دارای دما و رطوبت بالا، این تنظیم ممکن است بتواند وضعیت را بهتر کند.
1
  <Adjustment/Maintenance>  <Adjust Image Quality>  <Special Processing>  <Image Blurring Prevention Mode> را فشار دهید.
2
حالت را انتخاب کنید، <OK> را فشار دهید.
با تنظیم مقدار بالاتری برای این حالت، بهره‌وری کاهش یافته است.
6W1Y-0HE