تنظیم کیفیت چاپ و پرداخت

اگر نتیجه چاپ قابل قبولی را دریافت نکردید، انواع اصلاحات زیر را انجام دهید.

تنظیم درجه‌بندی رنگ

اگر بازتولید درجه‌بندی رنگ به قدری ضعیف شد که درجه‌بندی رنگ چاپ شده به طور قابل توجهی متفاوت از داده‌های چاپ بود، تنظیمات را به گونه‌ای انجام دهید که بازتولید درجه‌بندی رنگ ارتقا یابد.
تنظیم درجه بندی رنگ

اصلاح تراکم

اگر تراکم چاپ نسبت به سند اصلی بسیار متفاوت است، این امر تراکم اسکن را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که به تراکم نسخه اصلی نزدیکتر باشد.
تنظیم تراکم

تنظیم اندازه تصویر

اگر اندازه تصویر کپی شده اندکی متفاوت از تصویر اصلی باشد، تنظیمات ظریف به گونه‌ای انجام می‌شود که اندازه چاپ شده بیشتر با اندازه تصویر اصلی منطبق باشد.
تنظیم اندازه تصویر

حالت جلوگیری از مات شدن تصویر

از این حالت در محیط‌های دارای دما و رطوبت بالا که باعث مات شدن تصویر (وقتی تصویر کم رنگ یا لکه‌دار شده است) استفاده کنید.
کاهش ماتی تصویر در محیط‌های دارای رطوبت و دمای بالا

اولویت‌بندی بهره‌وری/کیفیت تصویر برای غلتک فشار داغ تثبیت

از این حالت برای کاهش زمان آماده به کار جهت افزایش بهره‌وری، هنگامی که غلتک فشار تثبیت در دمای بالایی قرار دارد، استفاده کنید.
تنظیم عملیات چاپ هنگامی که غلتک فشار برای تثبیت در دمای بالایی قرار دارد

اولویت‌بندی بهره‌وری/کیفیت تصویر برای خروجی چرخشی

هنگام چرخاندن سند خروجی، عملیات چاپ را تنظیم کنید.
تنظیم عملیات چاپ هنگام چرخاندن خروجی
6W1Y-0H8