مقدار دهی اولیه همه داده‌ها/تنظیمات

 
شما می‌توانید تنظیمات دستگاه را به مقادیر پیش‌فرض کارخانه بازیابی کنید. از آنجایی که داده‌های باقی مانده در حافظه با مقادیر بی معنی رونویسی می‌شوند، این امر از افشای خارجی داده‌های محرمانه هنگام دور انداختن دستگاه ممانعت می‌کند. جهت اجرای مقداردهی اولیه، امتیازات سرپرست مورد نیاز است.
قبل از مقداردهی اولیه، دقت کنید سندی در حال پردازش یا در انتظار پردازش نباشد. این اسناد هنگام انجام مقداردهی اولیه حذف می‌شوند.
در طول مقداردهی اولیه، دستگاه را خاموش نکنید. ممکن است انجام این کار به ایجاد نقص در حافظه دستگاه منجر شود.
تکمیل مقداردهی اولیه می‌تواند 30 دقیقه یا بیشتر طول بکشد. در طول مقداردهی اولیه، دستگاه نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
پیش از اجرای مقداردهی اولیه
از اطلاعات مهم خود پشتیبان گیری کنید یا آنرا به صورت یک فایل صادر کنید.
اطلاعات تنظیمات دستگاه وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
اطلاعات تأیید اعتبار کاربر ثبت شده در دستگاه محلی برای مدیریت تأیید اعتبار شخصیثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
استفاده از کلمه عبور برای محافظت از تنظیمات سیاست امنیتی
برای راه اندازی تنظیمات دستگاه، لازم است کلمه عبور را وارد کنید. استفاده از کلمه عبور برای محافظت از تنظیمات سیاست امنیتی
1
را فشار دهید.
2
<Management Settings>  <Data Management>  <Initialize All Data/Settings> را فشار دهید.
3
<Yes> را فشار دهید.
مقداردهی اولیه اجرا شده است. پس از تکمیل روند، دستگاه مجدداً راه اندازی می‌شود و گزارش مقدار دهی اولیه همه داده‌ها/تنظیمات چاپ می‌گردد.
وقتی که پیغام <A security policy is applied to this device.> نمایش داده شد، باید یک کلمه عبور توسط سرپرست امنیتی وارد شود. برای اطلاعات بیشتر، با سرپرست امنیتی خود تماس بگیرید. اعمال سیاست امنیتی در دستگاه
با وجود اینکه اطلاعات گزارش کار را می‌توان با مقدار دهی اولیه همه داده‌ها/تنظیمات حذف نمود، نتیجه چاپ کردن گزارش مقدار دهی اولیه همه داده‌ها/تنظیمات در گزارشات چاپ ثبت می‌گردد. بررسی وضعیت و سابقه چاپ
نکات
همچنین می‌توانید برخی از تنظیمات دستگاه را به صورت جداگانه انتخاب کنید و آنها را مقادیر پیش‌فرض کارخانه بازیابی کنید. تنظیمات/ثبت
6W1Y-0C7