ثبت گروه های کاربران

گروه های کاربران را ثبت کنید. می توان لیست های آدرس گروه کاربران را بین گروه های کاربران ثبت شده به اشتراک گذاشت.
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [User Management]  [Authentication Management]  [User Group Management] کلیک کنید.
4
روی [Add Group (Local Device Users)...] یا [Add Group (Other Users)...] کلیک کنید.
اگر تأیید اعتبار سرور تنظیم شده است، [Add Group (Other Users)...] را انتخاب کنید.
افزودن گروه ها به یک دستگاه محلی
افزودن گروه ها به یک سرور تأیید اعتبار
6W1Y-0AA