همگام سازی تنظیمات برای چند چاپگر چندمنظوره Canon

می توانید داده های شخصی شده چندین چاپگر چند عملکردی Canon را در یک شبکه همگام سازی کنید. این عملکرد امکان می دهد که Address Book و دکمه شخصی/مشترک و غیره مشخص و ثبت شده در یک دستگاه، در سایر دستگاه هایی که همگام می شوند نیز مورد استفاده قرار بگیرند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موارد مشمول همگام سازی، فهرست مواردی که می‌توان شخصی‌سازی کرد را مشاهده کنید
دستگاه سرور/سرویس گیرنده
دستگاه سرویس گیرنده
دستگاه سرویس گیرنده
این دستگاه عملکرد سرور را ندارد. این دستگاه به عنوان دستگاه سرویس گیرنده عمل می کند.
عملکرد سرور را روی دستگاه دارای این عملکرد فعال کنید، سپس این دستگاه را به عنوان دستگاه سرویس گیرنده وصل کنید.
می توان حداکثر 10 دستگاه و از جمله دستگاه سرور را همگام سازی کرد.
ممکن است بسته به محصولات اختیاری و پیکربندی دستگاه، مقادیر همگام سازی نشان داده نشوند.
از یک دستگاه سرور می توان به عنوان دستگاه سروری استفاده نمود که با داده های خودش همگام سازی نمی شود، یا هم به عنوان دستگاه سرور و هم به عنوان دستگاه سرویس گیرنده (دستگاه سرور/سرویس گیرنده) از آن استفاده کرد.
اگر عملکردهای سرویس گیرنده را روی دستگاه سرور اجرا نکنید، داده های مشخص شده در دستگاه سرور در دستگاه های سرویس گیرنده نشان داده نخواهند شد.

روش همگام سازی

همگام سازی را طبق مراحل زیر مشخص کنید.
 
 
بررسی اولیه
آیا دستگاه ها به ‌درستی به شبکه وصل شده اند؟
 
 
 
 
 
 
صادر کردن داده های کاربر
توصیه می شود که داده های کاربر را با هدف پشتیبان گیری صادر کنید. وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
 
 
 
 
مشخص کردن تنظیمات دستگاه سرور
همگام سازی را روی دستگاه سرور شروع کنید. برای کسب اطلاعات درباره روش همگام سازی، به دفترچه های راهنمای دستگاه دارای عملکرد سرور مراجعه کنید.
 
 
 
مشخص کردن تنظیمات همگام سازی دقیق
تنظیمات همگام سازی دقیق را روی دستگاه سرور مشخص کنید. برای کسب اطلاعات درباره روش همگام سازی، به دفترچه های راهنمای دستگاه دارای عملکرد سرور مراجعه کنید.
 
 
شروع همگام سازی
مقصد اتصال را روی دستگاه سرویس گیرنده مشخص کنید و همگام سازی را شروع کنید. شروع تنظیم همگام سازی
 
 
بررسی همگام سازی
تنظیمات همگام سازی دقیق، کاربران ثبت شده و دستگاه های متصل شده روی دستگاه سرور را بررسی کنید. برای کسب اطلاعات درباره روش همگام سازی، به دفترچه های راهنمای دستگاه دارای عملکرد سرور مراجعه کنید.
جهت تغییر حوزه اشتراک گذاری و غیره پس از شروع همگام سازی، تمامی دستگاه های سرویس گیرنده را خاموش کنید، تنظیمات را روی دستگاه سرور تغییر دهید و سپس تمامی دستگاه های سرویس گیرنده را مجدداً روشن کنید.
همگام سازی پس از راه اندازی مجدد دستگاه های سرویس گیرنده، شروع خواهد شد.
وقتی که یک دستگاه سرویس‌گیرنده شروع به کار می‌کند و به دستگاه سرور وصل می‌شود، داده‌های کاربر ثبت شده در هر دو دستگاه سرور و دستگاه سرویس‌گیرنده روی داده‌های کاربر دستگاه سرور رونویسی می‌شوند و تنظیمات داده‌های کاربر در دستگاه سرویس‌گیرنده حذف می‌گردند. جهت استفاده از داده‌های کاربر در دستگاه سرویس‌گیرنده‌ای که قرار است اتصال به آن صورت بگیرد، پیش از شروع به کار دستگاه سرویس‌گیرنده، تمامی داده‌های مربوطه را از طریق [Delete User Data] در [Synchronize Custom Settings (Server)] از روی دستگاه سرور حذف کنید.
اگر داده های مختلفی برای یک کاربر یکسان روی چندین دستگاه سرویس گیرنده موجود است که به ترتیب شروع به کار میکنند، از داده های کاربر در اولین دستگاه سرویس گیرنده ای که به سرور متصل شد برای همگام سازی استفاده می شود.
 : داده های کاربر 1
 : سایر داده های کاربر 1
 : داده های کاربر 2
 : داده های کاربر 3
داده های کاربر در دستگاه سرویس گیرنده A
اولین دستگاه سرویس گیرنده ای که به سرور متصل شد.
داده های کاربر 1 و کاربر 2 ثبت شدند.
داده های کاربر در دستگاه سرویس گیرنده B
سایر داده های کاربر 1 و داده های کاربر 3 ثبت شدند.
داده های کاربر ثبت شده در دستگاه سرور
داده های کاربر 1 که در دستگاه سرور ثبت شده اند، با استفاده از داده های دستگاه سرویس گیرنده A همگام سازی می شوند.
اگر پس از شروع همگام سازی در دستگاه سرور یا دستگاه سرویس گیرنده مشکلی رخ بدهد، داده دارای تنظیمات [Device-Specific (Not Shared)] برای حوزه اشتراک گذاری خود در دستگاه دارای مشکل، به تنظیمات پیش فرض بازمی گردد و بازنشانی نمی شود.
برای همگام سازی تنظیمات سفارشی بین دستگاه ها، تنظیمات تأیید اعتبار دستگاه و تنظیمات مدیریت گروه باید یکسان باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخص کردن تنظیمات تأیید اعتبار یکسان، دستورالعمل‌ های مربوط به ورود به برنامه را مشاهده نمایید. برای تنظیمات مدیریت گروه، توصیه می شود که تنظیمات یک دستگاه صادر شوند و به سایر دستگاه ها وارد گردند. زمانی که برای مدیریت گروه از شناسه های بخش استفاده می شود، همین شناسه های بخش را برای هر یک از دستگاه ها تنظیم کنید.
برای همگام سازی اطلاعات مربوط به مکان های شبکه برای کی چین ها، ترتیب ثبت مکان های شبکه در تمامی دستگاه ها باید یکسان باشد.
اگر دستگاهی که استفاده می کنید دارای نسخه قدیمی است، ممکن است میانبرها و کی چین های ثبت شده همگام نباشند.
اگر همگام سازی تنظیمات سفارشی (سرویس گیرنده) و همگام سازی تنظیمات سفارشی (سرور) شروع شده اند، <Action When Maximum Number of Users Exceeded> روی <Delete Oldest User Settings> تنظیم شده است و قابل تغییر نیست.
اگر همگام سازی تنظیمات سفارشی (سرویس گیرنده) شروع شده باشد، صادر/وارد کردن داده های مشمول همگام سازی (از جمله Address Book) امکان پذیر نیست. برای اطلاعات مربوط به تنظیمات صادر/وارد کردن داده ها، به وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم بروید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره موارد مشمول همگام سازی تنظیمات سفارشی، فهرست مواردی که می‌توان شخصی‌سازی کرد را مشاهده کنید.
6W1Y-0C4