<Device Management>

می‌توانید تنظیمات مربوط به مدیریت دستگاه و محصولات اختیاری را مشخص کنید.
<Device Information Settings>
  <Management Settings>  <Device Management>
نام و مکان نصب را جهت شناسایی دستگاه وارد کنید.
<Import/Export from Addr. Book Management Software>
  <Management Settings>  <Device Management>
تنظیم کنید address book‌های نرم افزار مدیریت دترچه‌های آدرس وارد شوند یا قابل دسترسی باشند.
<Confirm Device Signature Certificate>
  <Management Settings>  <Device Management>
تنظیمات دقیق گواهی امضای دستگاه را بررسی کنید. همینطور می‌توانید بررسی کنید گواهی معتبر است یا خیر.
<Confirm User Signature Certificate>
  <Management Settings>  <Device Management>
تنظیمات دقیق گواهی امضای کاربر را که برای کاربر وارد شده موجود است بررسی کنید. همینطور می‌توانید بررسی کنید گواهی معتبر است یا خیر.
<Certificate Settings>
  <Management Settings>  <Device Management>
می‌توانید کلیدها/گواهی‌ها، گواهی‌های CA یا لیست لغو گواهی (CRL) استفاده شده در دستگاه را مدیریت کنید. همینطور می‌توانید "پروتکل وضعیت گواهی آنلاین" (OCSP) را نیز تنظیم کنید.
<Display Job Status Before Authentication>
  <Management Settings>  <Device Management>
انتخاب کنید دسترسی به صفحه <Status Monitor> زمان استفاده از سرویس ورود به سیستم محدود شود یا خیر.
<Restrict Access to Other User Jobs>
  <Management Settings>  <Device Management>
انتخاب کنید زمان استفاده از تأیید اعتبار کاربر، کاربران از انجام عملیات روی کارهای کاربران دیگر در صفحه <Status Monitor> محدود شوند یا خیر.
<Display Job Log>
  <Management Settings>  <Device Management>
انتخاب کنید گزارشات کار در صفحه <Status Monitor> نشان داده شود یا خیر. همینطور می‌توانید انتخاب کنید نرم افزار مدیریت دستگاه مجاز به بازیابی گزارشات کار از دستگاه باشد یا خیر. صفحه های اصلی در نمایشگر پانل لمسی
<Save Audit Log>
  <Management Settings>  <Device Management>
انتخاب کنید ثبت گزارش شروع شود یا خیر. برای اطلاعات مربوط به انواع گزارشات، به مشخصات سیستم مراجعه کنید.
<Retrieve Network Authentication Log>
  <Management Settings>  <Device Management>
انتخاب کنید ثبت گزارش برای تأیید اعتبار انجام شده برای زمانی که دستگاه از طریق شبکه قابل دسترسی است مانند زمان چاپ از رایانه یا دسترسی به فضای پیشرفته، شروع شود یا خیر.
<Store Key Operation Log>
  <Management Settings>  <Device Management>
انتخاب کنید گزارش عملکردهای کلیدی انجام شده توسط کاربران ذخیره شود یا خیر. با تجزیه و تحلیل گزارشات ذخیره شده، می‌توانید در مورد اینکه دستگاه چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد نظرسنجی کنید.
<Restrict Service Representative Access>
  <Management Settings>  <Device Management>
می‌توانید دستگاه را طوری تنظیم کنید که زمان بازبینی یا تعمیر توسط فروشنده مجاز محلی Canon، تغییرات در اطلاعات کاربر یا تنظیمات مربوط به امنیت را محدود کند.
<Synchronize Custom Settings (Client)>
  <Management Settings>  <Device Management>
می‌توانید داده‌های شخصی شده چندین چاپگر چند عملکردی Canon را در یک شبکه همگام‌سازی کنید. حتی برای دستگاه سرور هم لازم است این تنظیم را فعال کنید اگر می‌خواهید دستگاه را به عنوان دستگاه سرویس گیرنده راه اندازی کنید. شروع تنظیم همگام سازی
<Enable Use of Personal Settings>
  <Management Settings>  <Device Management>  <Manage Personal Settings>
می‌توانید انتخاب کنید کاربرانی که وارد دستگاه می‌شوند بتوانند از عملکرد شخصی‌سازی مانند زبان نمایش، تنظیمات قابلیت دسترسی و صفحه قابل نمایش بعد از شروع به کار/بازیابی استفاده کنند یا خیر.
<Action When Maximum Number of Users Exceeded>
  <Management Settings>  <Device Management>  <Manage Personal Settings>
انتخاب کنید زمانی که تعداد تنظیمات متنوعی که دستگاه می‌تواند ذخیره کند از محدوده مجاز بیشتر شد دستگاه چگونه تنظیمات شخصی را برای کاربران یا گروه‌ها (اطلاعات تنظیم کاربر) پردازش کند.
<Use Default Screen After Startup/Restoration>
  <Management Settings>  <Device Management>  <Manage Personal Settings>
انتخاب کنید هر کاربری بتواند صفحه نشان داده شده در شروع به کار/بازیابی را تنظیم کند یا خیر.
<Prohibit Initialization of Administrator Password>
  <Management Settings>  <Device Management>
مشخص کنید عملیات‌های <Initialize Admin. Password> (کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] <Device Info./Other>) محدود شوند یا خیر.
<Restrict Special Mode Operations>
  <Management Settings>  <Device Management>
انتخاب کنید استفاده از "حالت ویژه" که به منظور تعمیر و نگهداری توسط نمایندگی‌های سرویس ارائه می‌شوند محدود شود یا خیر.
6W1Y-0FS